Zdroj: Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Odborná výuka je realizována na jednotlivých odděleních Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a v ambulancích praktických lékařů.

Výuka odborných předmětů je v prvním a druhém ročníku vedena v odborných učebnách, kde se žáci učí praktickému nácviku jednotlivých výkonů nutných pro práci v nemocničním i sociálním zařízení.

V rámci odborných předmětů, jako jsou psychologie, somatologie, ošetřovatelství, základy patologie, klinická propedeutika, první pomoc a jiné jsou školou pořádána třídní kola soutěží. Na základě znalostí a šikovnosti pak naši žáci postupují do okresního kola, eventuálně i celorepublikového kola, tak jako v roce 2018, kdy naše žákyně získala 1. místo v ústředním kole psychologické olympiády v Kroměříži.

V soutěžích první pomoci se škola každoročně účastní Mezinárodní soutěže PP v Jihlavě.

Další součástí odborné výuky jsou odborné exkurze -návštěvy nemocnic se specializovanými pracovišti v Č. Budějovicích, v Praze – např. VFN, ÚVN, nemocnice Motol.

Návštěvy sanatorií, sociálních zařízení a specializovaných zdravotnických zařízení i specifických oddělení nemocnice J. Hradec (operační sály, centrální sterilizace, dialyzační jednotka, NIP, JIP, ARO) jsou běžnou náplní výuky.

Výuka všeobecných předmětů je zaměřena na matematickou, jazykovou i sociální gramotnost.

Výuka cizích jazyků je podpořena např. projektem EDISON, během něhož ve škole působí zahraniční stážisté a vedou tematicky zaměřenou výuku v angličtině. Naší partnerskou školou je Střední zdravotnická škola v rakouském Zwettlu. Žáky zapojujeme i do projektu  eTwinning, který umožňuje průběžnou komunikaci se žáky ze zahraničních škol.  Pro školní rok 2021/22 jsme v rámci programu ERASMUS+ získali projekt mobility-odborná stáž žáků v zahraničí.

Aktivity školy:

Škola se aktivně zapojuje do:

1.       veřejně prospěšných sbírek – Srdíčkové dny, Bílá pastelka, Červená stužka aj.

2.       dobrovolnické činnosti – práce s hendikepovanými dětmi, se seniory

3.       projektů pro aktivní stáří – přednášky pro seniory

4.       projektů pro základní a mateřské školy (Zdravý zoubek, Zdravá výživa, Dny první pomoci)

5.       preventivních programů nemocnice J. Hradec – Dny hygieny rukou

6.       Škola také spolupracuje s rodiči žáků (OPS) a pořádá tematické zahraniční zájezdy, vánoční zpívání pro klienty v nemocnici i sociálních zařízeních, vánoční bruslení aj.

Zdroj: Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, https://szsjh.cz/