V současné době nabízíme mnoho volitelných předmětů již od druhého ročníku vyššího gymnázia. Studenti si mohou podle svého zájmu zvolit semináře od volitelné matematiky přes přírodovědný seminář (kombinace biologie, geografie, fyziky a chemie), třetí cizí jazyk, až po humanitní seminář (kombinace pedagogiky, psychologie, práva a příbuzných věd). Ve třetím ročníku si studenti přidávají dva odborné semináře ze širokého výběru – např. deskriptivní geometrie, seminář z biologie, dějepisný seminář. Ve čtvrtém ročníku přibydou dva jednoleté, vesměs opakovací semináře k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na  vysoké školy a k budoucímu zaměření studia na vysoké škole.

V letošním roce jsme do výuky zavedli experiment – v primě a v sekundě dělíme jednu vyučovací hodinu téměř každého předmětu. I předměty jako dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika nebo chemie tak mají jakási „cvičení“ pro 15 – 16 studentů. Studenti se mohou věnovat i praktickým pokusům a hlubšímu poznání těchto vědeckých disciplín. Protože pedagogové i studenti toto dělení hodin vítají, budeme od příštího školního roku rozšiřovat dělení hodin i do jiných ročníků. Matematika a český jazyk jsou takto dělené ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia.

Pro nadané studenty každoročně připravujeme mnoho dalších aktivit – odborné přednášky, workshopy, besedy, odborné exkurze po Čechách i do zahraničí, jazykové stáže, studijní soustředění, kroužky - robotika, přírodovědný, fyzikálně-technický, kluby cizích jazyků – anglický, německý, ale i speciality, jakými jsou Francouzština v pralese, Španělština v pralese, matematický maraton, MAGYČ (MAtematika na GYmnáziu v Českém Krumlově) a další.

Studenti talentovaní na cizí jazyky mohou studovat tři světové jazyky (výběr z anglického, německého, francouzského a španělského jazyka), nejnadanější studenti pak mohou skládat z výše uvedených jazyků mezinárodní jazykové zkoušky.

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, https://www.gymck.cz/