Zdroj: archiv

Stručná charakteristika školy

Gymnázium a SOŠ Rokycany má více než stoletou tradici. Bylo založeno v srpnu 1873 jako první české soukromé gymnázium v západních Čechách a čtvrté v této oblasti. Do roku 1995 sídlilo v historické budově, v září téhož roku bylo přestěhováno do nového rozsáhlejšího komplexu s velkou sportovní halou. Od roku 1990 studují žáci gymnázia jak ve čtyřletém, tak v osmiletém cyklu. Od srpna 2020 škola získala akreditace MŠMT (č.j. MSMT-19103/2020-1) k výuce některých předmětů v anglickém jazyce.

V původní budově sídlí Střední odborná škola (SOŠ), která je nedílnou součástí školy od svého od 1. září 1994. Původně vyučované obory byly a jsou modernizovány podle priorit a potřeb regionu. Aktuálně mají žáci SOŠ střední odborné školy možnost studovat dva čtyřleté obory zakončené maturitou: Ekonomické lyceum a Informační technologie.

Vybavení školy

Zdroj: archiv

Budova gymnázia je prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny a laboratoře. Součástí budovy je moderní počítačová třída připojená k internetu, multimediální učebna, všechny učebny mají buď možnost projekce nebo jsou vybaveny interaktivní tabulí. V budově je moderní knihovna (s 8 PC, tisíci tituly, s připojením na informační zdroje ZČU Plzeň), učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramická dílna, učebna chemie, biologie, fyziky a další. Škola má pro pravidelné sportování čtyři cvičební místnosti, a to sportovní halu pro všechny druhy míčových her, gymnastický sál s horolezeckou stěnou, místnost pro stolní tenis a posilovnu. Každému prostoru odpovídá nadstandardní vybavení pro širokou škálu pohybových aktivit, které je každoročně obnovováno a modernizováno. Součástí školy je prostorná jídelna, která nabízí každý den dva druhy jídel. Gymnázium má vlastní bufet.

Své specializované učebny mají všechny vzdělávací obory SOŠ, která sídlí v samostatné budově. Školní budova disponuje moderní učebnou automatizace vybavenou automaty a mikročipy s možností vizuální projekce, součástí budovy jsou i čtyři učebny vybavené počítači, fungující jako jazykové učebny nebo učebny pro výuku programování.

Škola spravuje vlastní webový a poštovní server. Škola je připojena k vysokorychlostnímu internetu (500 Mbits/s). V celém prostoru je wifi v systému Eduroam. Vstup do školy je zabezpečen a je umožněn na čipy nebo ISIC kartu; čip nebo karta také slouží k výdeji obědu nebo k tisku na barevných sdílených tiskárnách a kopírkách nebo k půjčování knih v knihovně.

V posledních dvou letech dochází k významné rekonstrukci a modernizaci školy: pořídili jsme nové počítače do jedné učebny IVT na SOŠ, sanovala podlaha a související rozvody ve školní kuchyni, rekonstruovala vnitřní IT infrastruktura na gymnáziu. V rámci druhé etapy zabezpečení budov také došlo k instalaci docházkového systému.

Jistě ale žáci zaznamenali novou akvarijní a terarijní stěnu ve vstupní hale (200 tis. Kč). Společně s prosklenou skříní upozorňující na významné události, důležitá ocenění nebo historické artefakty dle mého názoru dělá vstupní prostor školy reprezentativnějším.

V roce 2020 došlo k rekonstrukci učeben jazyků ve 3. patře; prostory byly zvětšeny, jejich vybavení bylo modernizováno a byl pořízen nový mobilní nábytek umožňující rychlou přestavbu interiéru pro kooperativní výuku. Všemi bude také vítaná komplexní obnova PC v multimediální učebně. Největší změnou je ale nová knihovna; spojením dvou učeben vznikl velkorysý prostor, který nabídne žákům možnost četby v soukromí, společné práce u velkých pracovních stolů, které se mohou změnit ve chvilce v mobilní výstavní panely. Žáci budou také moci sami studovat na sedmi počítačových pracovištích. Nezapomínáme ani na moderní trendy, v knihovně už jsou dva počítače pro virtuální realitu; ty umožní žákům pracovat s rozšířenou realitou, cestovat po Zemi nebo vesmírem nebo testovat software spolupracující firmy Eurosoftware, třeba jejich squash. Modernizace proběhla i v budově SOŠ; byly pořízeny nové počítače do jedné z odborných učeben, stejně jako nová jazyková učebna.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Zdroj: archiv

Dlouhodobými projekty se zabývají žáci především v oblasti ekologie a environmentální výchovy. Škola se pravidelně zúčastňuje celostátních soutěží s přírodovědnou tématikou.

Škola spolupracuje s Gymnáziem v Nittenau a Gymnáziem v Münsingenu. Organizuje týdenní výměnné jazykové pobyty v Čechách a v Německu, žáci nižšího gymnázia z Rokycan a Nittenau absolvují navíc společný jazykový pobyt V Bavorském lese. Škola udržuje dlouhodobě kontakt s Gymnáziem J. Hollého v Trnavě. Pravidelně probíhají výměnné akce mezi učiteli a žáky obou škol. Podle zájmu žáků se pořádají zájezdy do anglicky, francouzsky a německy mluvících zemí.

Na gymnáziu mají dlouholetou tradici především sportovní akce. Každoročně je organizován Basketbalový maratón, Laťka gymnázia, Běh Gymnázia a SOŠ, Vršíčekman, Žďárcup a další.

Škola je akreditovaným školícím střediskem DVPP, zúčastňuje se projektů a dalších akcí vyhlašovaných MŠMT.

Nedílnou součástí výuky na gymnáziu je Týden praktické výuky, v rámci kterého jsou žáci vzdělávání mimo školu v oborech, které si zvolí podle svého vlastního zájmu.

Výuka jazyků

Škola vyučuje jako hlavní cizí jazyk angličtinu, další vyučované cizí jazyky jsou: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, portugalský jazyk. Výuka jazyků je částečně zabezpečena rodilými mluvčími.

Nabízené obory

Čtyřleté a osmileté gymnázium podle ŠVP Moje škola

Zdroj: archiv

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium si neklade za cíl konkrétní specifické zaměření vzdělávání. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku.

Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Nedílnou součástí studia a jeho ukončení na gymnáziu je i vypracování a obhajoba vlastní maturitní práce. 

Čtyřleté gymnázium podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech

Třídy vyučované v tomto oboru přichází s konceptem, který je typický pro zahraniční školy, tzn. není zaměřen na to, že učitel se snaží při vyučovacích hodinách „vše probrat“. Naopak pracuje s vnitřní motivací žáků, je založen na diskusi a komunikaci s žáky, na přemýšlení, aplikaci poznatků. Tento systém také výrazně posiluje vlastní odpovědnost žáka za jeho výsledky vzdělávání. 
Ve třídě je maximálně 20 žáků, tak aby výuka byla efektivní.

1. a 2. ročníku jsou předměty, které posilují mezipředmětové vazby, např. Stavba hmoty (to je atomární fyzika a chemie), Regiony v souvislostech (geografie a moderní dějiny zároveň vyučované tandemově), Organismy a prostředí. Zároveň jsou v učebním plánu předměty, které myslí na osobnostně sociální rozvoj (Sebepoznání a OSV) nebo na rozvoj komunikačních kompetencí (Diskuze a komunikace).

Od 3. a 4. ročníku pojede třída podle světového programu IB DP. Žák si zvolí seminářovou formou 3 předměty o dotaci 3 hodiny týdně (tzv. Standard level - SL) a 3 předměty o dotaci 5 hodin týdně (Higher level - HL) z takzvaného hexagonu (6 skupin předmětů).

K tomu se dále učí tři mezioborové předměty, takzvané Jádro (Core):

Theory of Knowledge (TOK) – teorie poznání, metodologie, metody vědecké práce
Extended Essay (EE) – žáci k maturitě píšou vědeckou práci do 4000 slov
Creativity, action, service (CAS) – mimoškolní činnost, která propojuje teorii s praxí (různé činnosti). 

Některé předměty v 1. a 2. ročníku budou vyučovány v Aj úplně, jiné částečně nebo vůbec (třeba Čj nebo česká literatura, kde to nedává smysl), v IB DP od 3. ročníku se potom vyučuje vše v angličtině.

Žáci mohou končit studium českou státní maturitou. Dostaneme-li akreditaci IB World School (administrativní záležitost), budou moci skládat IB DP, které je celosvětově uznávanou maturitní zkouškou, plně uznávanou i na našich VŠ (někde dokonce zohledněnou při přijímacích zkouškách).

Ekonomické lyceum

Absolvent získá obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole ekonomického, sociálního a právního směru nebo na VOŠ. Při přímém nástupu do praxe se absolvent rychle orientuje a zapracuje.

Absolvent může vykonávat analytické, administrativní, organizační, poradenské a další činnosti ve firmách či státní správě. Dokáže zpracovat podklady pro provádění účetních uzávěrek, daňové evidence, vedení evidence zaměstnanců a majetku, umí zajistit podklady pro obchodní jednání, dokáže zpracovat marketingový průzkum trhu apod.

Informační technologie

Zdroj: archiv

Absolventi tohoto oboru mají vysokou pravděpodobnost uplatnění a nadstandardního platového ohodnocení. Pokud budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, jsou velmi dobře připraveni pro obory zaměřené na hardware, software, databázové systémy a počítačové sítě.

Absolvent se uplatní jako programátor (JAVA, PHP), programátor automatů (OMRON, Siemens), webkodér (html 5, CSS 3), webový programátor, webový grafik, správce OS, správce počítačových sítí, technik IT, pracovník uživatelské podpory, IT obchodník, návrhář a správce databází (ORACLE, MySQL).

Dny otevřených dveří

Zdroj: archiv

Nejvíce informací o škole, o jejím běžném životě, vybavení a přístupu učitelů se dozvíte při osobní návštěvě školy.
Nabízí se tak účast na Dnech otevřených dveří, které pro Vás pořádáme. Ve školním roce 2020/2021 se jedná se o následující termíny:

20. 11. 2020   pátek 13.00 - 17.00   Gymnázium i SOŠ - pro všechny zájemce i širokou veřejnost

  9.   1. 2021 sobota  8.00 - 12.00   Gymnázium i SOŠ - pro všechny zájemce i širokou veřejnost

 

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY
web: https://gasos-ro.cz
Gymnázium Rokycany
Mládežníků 1115/II
337 01 Rokycany
Telefon: 371 725 363
Email: gymnazium@gasos-ro.cz

Střední odborná škola Rokycany
Svazu bojovníků za svoboru 112/I
337 01 Rokycany
Telefon: 371 722 237
Email: sos@gasos-ro.cz