Od parního stroje k CNC

     Škola zaměřená hlavně na výuku strojírenských oborů si rychle získala reputaci, což se také projevilo mimořádným zájmem studentů. To vedlo k nutnosti výstavby nové, větší a modernější budovy školy. Její stavba byla zahájena v roce 1901 v dnešní Školní ulici a dokončena o rok později. O dvacet let později získala budova školy nynější podobu přístavbou 2. patra a také byla napojena na městskou elektrickou síť. 

     V roce 1924 ministerstvo školství schválilo žádost ředitel ing. Seligera o zřízení čtyřleté Vyšší průmyslové školy elektrotechnické. V závěru studia studenti mohli skládat maturitní zkoušky, ty však byly v prvních letech nepovinné.

     V době druhé světové války byl provoz školy víceméně ochromen. První poválečné přijímací zkoušky se konaly v červnu 1945 a dostavilo se k nim téměř 400 zájemců. 

     Počátkem 60. let škola pružně zareagovala na prudký technický rozvoj zavedením nového studijního oboru automatizace, což vyžadovalo také nové moderní vybavení laboratoří. Další významnou změnu výuka zaznamenala v 70. letech, kdy byl otevřen nový obor výpočetní technika, který vyžadoval vybudování výpočetního střediska s číslicovými i analogovými počítači. 

     Zcela zásadní změny v systému výuky byly provedeny na začátku 90. let, kdy o své specializaci žáci začali rozhodovat až na konci 2. ročníku. Výše uvedený systém se osvědčil, a proto i dnes si žáci volí specializaci až po dvou letech společného studia. 

     Na počátku chomutovské průmyslovky byl parní stroj, současní žáci pracují s CNC strojem,  analyzátorem elektrické sítě, trhacím strojem GUNT, přístrojem ABERLINK, programovatelnými automaty a celou řadou dalších moderních strojů včetně počítačové techniky. 

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,

 Dnešní obory na průmyslovce

      V současnosti představuje škola moderní vzdělávací zařízení v oboru Elektrotechnika a strojírenství s možností volby pěti specializací. Absolventi specializace Automatizační systémy jsou teoreticky a prakticky připraveni pro práce související se zaváděním a využitím automatizovaných systémů řízení technologických procesů na úrovni středně technických kádrů. Ovládají v potřebném rozsahu výpočetní, měřicí a mikroprocesorovou techniku a programování průmyslových automatů. Uplatnění nacházejí především v průmyslu, ale i v soukromém podnikání u firem zabývajících se údržbou, prodejem a montáží automatizačních zařízení.

      Absolventi specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu s využitím CAD a CAM systémů, při organizaci provozních činností, v obchodnětechnických službách apod. Mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví a mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

      Absolventi specializace Silnoproudá elektrotechnika jsou teoreticky a prakticky připraveni pro práce v systémech výroby a rozvodu elektrické energie jak v prvovýrobě, tak u následných uživatelů. Ovládají v potřebném rozsahu výpočetní a automatizační techniku a mají odborné znalosti z oblasti výroby, rozvodu a spotřeby elektrické energie. Uplatnění naleznou v energetice, rozvodných závodech a ve všech organizacích spotřebitelských jako energetici, pracovníci energetického úseku výroby, v soukromém podnikání u elektromontážních společností.

      Absolventi specializace Výpočetní systémy mají základní přehled v problematice týkající se funkce a principů IT technologií a s nimi příbuzných technických oborů, což předurčuje uplatnění absolventa na úrovni středního technického kádru v širokém spektru technických oborů primárně či sekundárně využívajících IT a ICT technologií.

     Absolventi specializace Technický management mají uplatnění na pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řeší jednodušší programátorské úlohy. Jsou také vybaveni znalostí dvou cizích jazyků, umí využívat CAD systémy, znají dodržování pravidel normalizace a standardizace, dokáží uplatnit poznatky z ekonomiky, elektrotechniky, základy ze strojírenství, řízení jakosti a managementu.

Projektové aktivity SPŠ

     Škola je také velmi aktivní při zapojování do různých projektů, mezi nimiž můžeme jmenovat úspěšně ukončené projekty jako např. Comenius, Dílny,  Leonardo da Vinci, IPo, Mateřinky.

V rámci realizace projektu UE došlo v letech 2015 – 2018 k rekonstrukci a modernizaci laboratoří VT3, MIT a dílny KOVO. Škola se modernizuje i v oblasti IT, kdy v roce 2018 se uskutečnila rekonstrukce sítě WIFI a serveru, což umožňuje širší využití např. tabletů ve výuce humanitních předmětů jako součást projektu OP VVV – Šablony I.a II. 

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

  Úspěšní řešitelé projektu "Dobrá škola - Moderní škola 4.0" - 3. místo v soutěži

Velmi intenzivně se do různých projektů zapojuje také katedra jazyků, která ve školním roce 2018 – 2019 ve spolupráci s Fullbrightovou nadací realizovala celoroční výuku s rodilým mluvčím AJ Chadem Bousleym. V současnosti probíhá E – twinning, což je pravidelná spolupráce studentů evropských škol na různých společných projektech.

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

V rámci dlouhodobé spolupráce škola také pravidelně realizuje exkurze u významných zaměstnavatelů v regionu – elektrárna Tušimice, teplárna Komořany, Acterm, Puls, Toyoda, Parker, Kebek, Yankee Candle, Unipetrol, Legios, Koito, Nemak apod. Jsme také nadále Partnerskou školou ČEZ, pracujeme v projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ a Dobrá škola – Moderní škola 4.0.

Mgr. Věra Fenclová

 https://www.spscv.cz/

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,