OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pozice právníka/právničky
odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
_____________________________________________________

Předpoklady a požadavky:
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

Kvalifikační požadavky vysokoškolské vzdělání právního směru, preferováno magisterské vzdělání v oboru Právo na právnické fakultě se sídlem v České republice
Znalosti oboru velmi dobrá orientace v oblasti soukromého práva – zejména dispozice s majetkem města a smluvní agenda- vyžaduje se dobrá znalost zejména občanského zákoníku, zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek a dobrá orientace v zákoníku práce. Z oblasti veřejného práva se předpokládá velmi dobrá znalost správního řádu, dále se předpokládá dobrá orientace v daňovém a exekučním řádu, zákoně o úřednících územních samosprávných celků, zákoně o rozpočtových pravidlech, a dalších právních předpisech týkajících se výkonu veřejné správy
Praxe výhodou min. 2 roky praxe v oboru

Další požadované
dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost, plánování, důslednost, logické myšlení, ochota k dalšímu vzdělávání, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost
Co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) odpovědnost za dodržování legislativy a zákonných lhůt v rámci řádného vedení agendy
2) vstřícnou komunikaci a spolupráci při výkonu agendy v rámci odboru, úřadu i mimo něj
3) dobrou orientaci v příslušné legislativě, znalost příslušných právních předpisů a jejich využití v každodenní práci
4) průběžné vzdělávání v oblasti výkonu agendy
5) orientaci na výkon a výsledek činnosti
6) schopnost obhájit právní názor

Předpokládaná náplň práce zajišťuje právní poradenství a konzultační činnost v rámci městského úřadu (návrhy optimálního právního postupu, právní stanoviska, identifikace právních rizik) – zejména v oblasti dispozic s majetkem města v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. a č. 128/2000 Sb., zajišťuje právní garanci materiálů pro orgány města, zabezpečuje komplexní tvorbu obecně závazných vyhlášek a nařízení města za svěřenou oblast, zpracovává a kontroluje smlouvy uzavírané městem, zastupuje město Břeclav při soudních sporech, případně správních řízeních u jiných správních orgánů
Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí, služební telefon, finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11, případně 12 – dle předchozí praxe a zapracování zaměstnance.
Předpokládaný nástup březen 2018 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Břeclav

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:
Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,
e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 7. března 2018. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit: 

  • strukturovaný profesní životopis
  • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • motivační dopis

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení. Uchazeč souhlasí, aby přihláška do výběrového řízení byla uložena a archivována na personálním úseku po dobu 5 let. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho