Město Ústí nad Orlicí (dále jen Vyhlašovatel) zveřejňuje záměr prodeje p.p.č. 792/18 a p.p.č. 792/10 a p.p.č.792/14 v k.ú. Hylváty , v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemky v městské části Hylváty podél místní komunikace vpravo (ve směru Ústí nad Orlicí - Česká Třebová) na železniční nadjezd.

Současně vyhlašuje tímto výběrové řízení na nejvhodnější nabídku pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní na výše specifikované pozemkové parcely.

Prodej výše uvedených pozemků jako celku bude uskutečněn za účelem výstavby v souladu s územním plánem a budoucí vlastník bude mít za povinnost vybudovat na pozemcích záměr uvedený ve své nabídce za současného dodržení veškerých podmínek stanovených městem Ústí nad Orlicí a nabídnutých budoucím vlastníkem v předložené nabídce.

Bližší informace vám podá majetkoprávní odbor Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Mail: stovicek@muuo.cz

Tel.: 777 736 336