Jedná se o pozemek v centru města, v areálu bývalého závodu PERLA 01. Současně vyhlašuje tímto výběrové řízení na nejvhodnější návrh pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní na výše specifikovanou pozemkovou parcelu.

 

Prodej výše uvedeného pozemku se uskutečňuje za účelem výstavby v souladu s územním plánem a schváleným regulačním plánem. Budoucí vlastník bude mít za povinnost vybudovat na pozemku záměr uvedený ve své nabídce za současného dodržení veškerých podmínek stanovených městem Ústí nad Orlicí a nabídnutých budoucím vlastníkem v předložené nabídce.

(Další informace zjistíte na úřední desce)