Cílem česko-polského projektu, který podporuje Evropská unie, je zjistit, nakolik jsou povrchové vodní zdroje znečištěny anorganickými solemi, kovy a některými radionuklidy, které mohou mít negativní dopad na všechny živé organismy. „Mohou negativně ovlivnit kvalitu životního prostředí a ohrozit zdraví lidí,“ vysvětlil odpovědný šéf celého projektu Václav Dombek z VŠB- TUO. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný problém Čechů a Poláků s důlními vodami v Hornoslezské pánvi, zahájili odborníci na obou stranách hranice terénní odběry, měření a laboratorní analýzy. Výsledky předají orgánům odpovědným za kvalitu životního prostředí.  Ty pak mohou doporučit i úpravu legislativy. Výzkumný projekt nese název SUWAT, je financován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a poběží do 30. 4. 2021.