Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) dne 1. ledna 2019 oslaví 25. výročí od založení. Před čtvrt stoletím starostové měst a obcí okresu Ústí nad Orlicí vložili vodohospodářský majetek do akciové společnosti s očekáváním odpovědné správy, údržby a rozvoje tohoto majetku. Toto rozhodnutí lze dnes zpětně hodnotit jako jedno z nejlepších řešení privatizace vodovodů a kanalizací v České republice. Obce a města mají zásadní vliv na fungování akciové společnosti prostřednictvím statutárních orgánů společnosti, tedy představenstva a dozorčí rady.

Veškeré zisky a odpisy investičního majetku jsou formou rozvojových projektů investovány do vodohospodářských sítí a staveb. Výsledkem je velmi dobrý technický stav majetku, což např. dokazují  jedny z nejnižších hodnot ztrát vody v trubních sítích v České republice. Pokud započítáme finanční prostředky z fondů EU i národních zdrojů, pak byly za 25 let do vodohospodářského majetku investovány více než 2 miliardy Kč, přičemž převážnou část tvořily vlastní zdroje společnosti. 

Maximální péče je věnována vodním zdrojům, s cílem zajistit stabilní dlouhodobou dodávku kvalitní pitné vody. Toto se daří díky systematickému monitoringu a údržbě jímacích objektů.  Jako jedna z mála vodárenských společnosti v ČR má společnost VAK Jablonné nad Orlicí vyhlášena všechna ochranná pásma vodních zdrojů a zpracovány tzv. Jímací řády oblastí, které určují, jak vodní zdroje šetrně využívat.

Rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod výrazně zlepšily čistotu vod v tocích orlickéhoústeckého regionu.

Opravy a investice do vodárenských objektů jsou navrhovány s úctou a respektem k tradici regionální architektury  a citlivému začlenění do krajiny. Na takto rekonstruované objekty je společnost VAK Jablonné nad Orlicí hrdá.

Ve všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, je uplatňován solidární princip jednotné ceny vodného a stočného. Tato jednotná cena je výrazem podpory udržitelnosti a rozvoje řídce obydlených lokalit a je v souladu s cílem zachováním kvality bydlení v malých obcích.

Vize a budoucnost společnosti VAK je jednoznačně namířena ke spolehlivému zásobování obyvatelstva kvalitní vodou s perspektivou několika desítek let i ve ztížených podmínkách souvisejících s klimatickými změnami. K tomu jsou aktuálně připraveny projekty skupinových vodovodů na Letohradsku, v okolí Jablonného nad Orlicí, dále pak na Brandýsku a Choceňsku. Tyto projekty jsou podpořeny dotacemi ze Státního fondu životního prostředí. V roce 2019 bude zpracována studie na posílení vodních zdrojů pro Lanškrounský skupinový vodovod.

25 let aktivní péče o svěřený majetek dává dobrý základ a výchozí pozici pro nadcházející čtvrt století, které může být pro odvětví vodárenství zatěžkávací zkouškou. Společnost VAK je na budoucnost dobře připravena.