Na pozemku byla v sedmdesátých letech minulého století vyhloubena sonda až do hloubky 5,5 km a postavena vrtná souprava na panelové ploše s rozsáhlým kalištěm, do kterého byly vypouštěny vrtné kaly a výplachy. Po skončení těžby zůstalo kaliště opuštěno.

Odborníci tedy nejprve provedli důkladný průzkum lokality, který potvrdil předpokládanou kontaminaci půdy ropnými uhlovodíky v rozsahu téměř 4 000 m2.

Na základě vyhodnocení průzkumných prací byl vypracován projekt, tzn. odtěžení silně kontaminovaných zemin a jejich uložení na zabezpečenou skládku.

Odtěžení kontaminované zeminyZdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko HodonínOdtěžení kontaminované zeminyAutor: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín

Původní stav panelové plochy pod vrtnou soupravouZdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko HodonínPůvodní stav panelové plochy pod vrtnou soupravouAutor: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín

Původní stav odkalištěZdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko HodonínPůvodní stav odkalištěAutor: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín

Na začátku každého projektu je nutné zajistit veškerou administrativu, tzn. získat souhlasy vlastníků a uživatelů pozemků, souhlasy a vyjádření obcí a orgánů státní správy.

Nejdříve bylo nutné odstranit náletové dřeviny, zbytky betonových konstrukcí a nekontaminovaný směsný komunální odpad. Celkem odtud bylo vyvezeno téměř 240 tun komunálního odpadu a 620 tun betonu!

Práce na pozemkuZdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko HodonínPráce na pozemkuAutor: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín

Materiál, nacházející se v odkališti, bylo třeba kvůli jeho řídké konzistenci stabilizovat, aby bylo možné ho vytěžit a bezpečně odvézt.Také bylo nutné zapravit aditiva na bázi stavebního pojiva pomocí mobilního míchacího zařízení přímo v kališti. Po vyzrání a ztužení byl stabilizovaný materiál vytěžen a převezen k uložení na speciální skládku odpadu. Celkem bylo vyvezeno 12 300 tun ztuženého materiálu, který obsahoval cca 450 tun ropných látek.

Míchání zpevňovacích aditivZdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko HodonínMíchání zpevňovacích aditivAutor: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín

Do sanačního výkopu byla podle původních půdních vrstev navezena nová nezávadná zemina a na povrch byla rozprostřena ornice. Je tedy možné znovu bezpečně využívat celé území k zemědělské činnosti a nikdo by už nepoznal, že ještě nedávno jezdila po pozemku těžká mechanizace.

Zdroj: Palivový kombinát Ústí, středisko Hodonín