A

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka:úrok.

B

Blokační dohoda

Dohoda tří stran (realitní kancelář, majitel, kupující) o zablokování nemovitosti do doby, než bude možný prodej bytu a jeho předání.

C

Cenová mapa

Grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami.

D

Držitel nemovitosti

Fyzická nebo právnická osoba, která užívala nemovitost a tato skutečnost byla evidovaná v bývalém pozemkovém katastru.

Dražba

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro prodej nemovitosti stanovené v dražební vyhlášce.

E

Exekutorský zápis

Exekutorský zápis sepisuje exekutor s dlužníkem a věřitelem a je obdobou notářského zápisu s exekučním titulem, pokud se dlužník zaváže splnit pohledávku a svolí k nařízení exekuce.

G

Geometrický plán

Návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě (je určený pro údržbu katastru nemovitostí v aktuálním stavu).

H

Hranice pozemku

Čára oddělující pozemky různých správních celků, územně technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultur a jednotlivé parcely.

K

Katastr nemovitostí

Soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické zobrazení na mapách s vyjádřením užívacích a vlastnických vztahů, který je příslušný vždy k jednomu katastrálnímu území.

Kolaudační rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsobu jejího využití v souladu se stavebním povolením.

Kupní smlouva

Občanský zákoník vymezuje kupní smlouvu povinností prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a povinnostmi kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

L

List vlastnictví

List vlastnictví obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.

O

Odhadce

Odhadce provádí například expertní, odhadní či odbornou činnost po domluvě s fyzickou či právnickou osobou pro různé účely. Jednoznačně odhadce není způsobilý provádět znalecké posudky. Realitní kanceláře mají mnohdy své odhadce a odhad nemovitosti vám vyhotoví zdarma.

P

Parcela

Geometrický obraz pozemku na Katastrálních mapách označený parcelním číslem. Tímto číslem je označena parcela shodně ve všech částech měřického a písemného operátu Katastru nemovitostí.

R

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je právním institutem, který není v žádném právním předpise přímo typově určen. Obvykle se rezervační smlouva při koupi nemovitosti uzavírá jako smlouva nepojmenovaná podle § 51 občanského zákoníku. Rezervační smlouvou si kupující zajišťuje, že prodávající nebo spíše realitní kancelář či developer, tedy obecně prodávající, nebude po určitou dobu jednat o převodu nemovitosti s jiným nájemcem, než právě s druhým účastníkem této smlouvy. Rezervační smlouva musí být uzavřena vždy písemně. Ověřené podpisy se nevyžadují.

S

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se používá především za situace, kdy osoba mající zájem o koupi nemovitosti bude potřebovat zajistit finanční prostředky určené k nákupu nemovitosti pomocí hypotečního úvěru či jiného finančního produktu. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru.

Z

Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva je využívána, když jedinec potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.

Přejeme vám úspěšný prodej vaší nemovitosti a vězte, že pomoc profesionálů se v této oblasti jednoznačně vyplatí. Znalost významů pojmů z vás ještě k úspěšnému prodeji bez komplikací nepředurčuje. Ale více informací vám pomůže lépe zhodnotit kroky vašeho partnera v prodeji nemovitosti a jsou i prostředkem, který vám může pomoci posoudit kvalitu služeb vašeho realitního makléře.