Nabízí se jednoduchá otázka. S čím jdete do voleb?

Odpovím rovněž jednoduše. Do voleb jdu s odhodláním pokračovat v tvrdé práci pro náš region na celém jeho území. Nechceme a nebudeme lakovat budoucnost na růžovo. Jsem přesvědčený, že dokážeme, aby byl Pardubický kraj regionem, kde se lidem dobře daří a kde rádi žijí.

Můžete být konkrétnější?

Chceme nadále zlepšovat veřejnou dopravu a stav komunikací nižších tříd, které máme ve svém majetku. Páteří krajské dopravy zůstane železnice, na kterou naváže autobusová doprava. K tomuto jsme přistoupili již v roce 2011 a chceme v tom nadále pokračovat. Na méně vytěžovaných linkách budou postupně nasazovány malé a střední autobusy. Ve spolupráci s významnými dopravci dojde k postupné obnově vozového parku. Zavedeme jízdné pro žáky do 10 let a seniory od 70 let zdarma. Neméně důležitá je zdravotní péče.

Co hodláte prosadit?

Problémy zdravotní péče jsou problémem nás všech. Bohužel jich není málo. Zavedli jsme nový systém řízení nemocnic, který je výrazně zefektivnil. Současně pokračujeme v obnově a modernizaci jednotlivých oddělení našich nemocnic i jejich vybavení. Chceme zachovat dosavadní systém pěti nemocnic, kterými jsou Pardubická, Chrudimská. Orlickoústecká, Litomyšlská a Svitavská nemocnice. Důrazně odmítneme všechny snahy o privatizaci i dlouhodobé pronájmy krajských zdravotnických zařízení a sociálních služeb. Zároveň nechceme ohrozit investiční činnost kraje stavbou nové monoblokové nemocnice v Pardubicích. Cíleně podpoříme působení praktických a dětských lékařů i zubařů v menších obcích, aby byla zaručena kvalitní zdravotní péče ve všech oblastech.

Česká populace stárne. Čím pamatuje váš volební program na seniory?

Každého z nás jednou čeká přechod do důchodového věku. Podle mnoha předpovědí nebude trvat dlouho a senioři budou tvořit celou jednu třetinu z celkové populace. Pro seniory je stěžejní zachování soběstačnosti, nezávislosti, odolnosti a pozitivního životního stylu i v pokročilém věku. Chceme zajistit dostupnost sociálních služeb, rozvíjet a finančně podporovat organizace, které pořádají různé aktivity pro seniory. Rozhodně nedovolíme privatizaci sociálních služeb a jejich zdražení. Podpoříme stacionární služby, aby mohli i lidé s dlouhodobými zdravotními problémy zůstat v domácím prostředí. Vzdělaní lidé jsou klíčem k úspěšnému regionu.

Jak se stavíte ke školství a sportu?

Nadále chceme podporovat a zkvalitňovat středoškolské i celoživotní vzdělávání. Dlouhodobě prosazujeme prvky takzvaného duálního systému, který se opírá o úzkou spolupráci středních škol s významnými zaměstnavateli v regionu. Tento model již na několika školách funguje a ukazuje se jako výhodný pro všechny strany. Aktivní odpočinek chceme pro všechny. Proto chceme pokračovat v pomoci malým sportovním klubům a jednotám. Smysluplnou podporou uděláme ze sportu dosažitelnou volnočasovou aktivitu. Neopomeneme ani handicapované sportovce, kterým rovněž chceme poskytovat potřebnou podporu pro jejich aktivity.

Alfou a omegou všeho jsou nicméně zdravé finance…

I v budoucnu se musíme chovat jako odpovědní hospodáři. Pod naším vedením se Pardubický kraj díky rozumně nastavenému rozpočtu přestal zadlužovat a naopak své zadlužení po pravicových vládách snižuje. I nadále budeme hospodařit efektivně bez zbytečného rozhazování prostředků, což považuji za absolutní povinnost. Uspořené finance pravidelně vracíme do rozpočtu a investujeme je do všech oblastí regionu.

Co považujete za největší úspěch během vašeho mandátu?

Za velký úspěch považuji jednoznačně stabilizaci krajského zdravotnictví a sloučení pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti. Tento záměr neměl v době našeho rozhodování v českých podmínkách obdoby a mnozí nás od něj odrazovali, ale nyní se ukazuje, že tento krok byl jediným správným. Podařilo se nám také stabilizovat zpackanou dopravní obslužnost, jejíž optimalizaci v roce 2011 rozhodně nelze považovat za úspěšnou. Jsme přesvědčený, že nyní již na sebe spoje navazují, jsou uzpůsobené dojezdovým dobám do práce či školy a starostové mají možnost komunikace s našimi pracovníky, aby vše bylo nastaveno v rámci možností ku prospěchu obyvatel kraje. Obdobně jsme byli úspěšní v oblasti investic. Naše investice nyní dosahují pěti miliard korun, přičemž v předchozím období jsme dosáhli částky tří miliard. V kraji jsou tyto finance vidět na opravených školách, nemocnicích, ale také kilometrech silnic II. a III. třídy.

Čeho jste během svého vedení kraje chtěl dosáhnout a nevyšlo to?

Dlouhodobým problémem, na který se snažíme upozorňovat na všech místech, je fakt, že se dosud nepostavil ani jediný kilometr silnice D35. Přetíženost stávající komunikace I/35 je skutečně enormní, což pociťuje každý, který se po ní denně pohybuje. Během jarních měsíců jsem byl velmi skeptický, protože se objevily problémy s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a celá stavba byla v ohrožení. Podle aktuálních informací však vláda vyjednala pro několik klíčových staveb výjimku, a tak je snad již všechno na dobré cestě.