Pardubický kraj – Letošní zimní období se zařadilo celkovým průběhem klimatických podmínek k mírně nadprůměrným s extrémním výkyvem v lednu.

Zimní období je dle příslušné legislativy pro zimní údržbu silnic stanoveno od 1. listopadu do 31. března.

Na rozdíl od předchozí zimní Odstraňování závějí na Hlineckusezóny o sobě zima dala vědět již na samém začátku, v měsících listopad a prosinec, kdy se zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje museli potýkat zejména s námrazou a náledím na vozovkách, což byla jen předzvěst přívalů sněhu spolu se silným větrem a nízkými teplotami, které přišly hned začátkem roku 2017.

První dva týdny v lednu byly v celém zimním období nejnáročnější.

Z porovnání náročnosti zimní údržby za leden v období let 2014 – 2017 vyplývá, že sypače musely vyplužit v lednu 2017 více než 186 tis. km na silniční síti délky 3127 km, kterou vlastní Pardubický kraj. To je v porovnání s rokem 2016 více než čtyřnásobek výkonů. Celkové náklady dosáhly cca jeden a půl násobku předešlých dvou let a vyšplhaly se na částku téměř 50 mil. Kč, a to pouze za leden 2017.Práci silničářů komplikoval zejména silný nárazový vítr dosahující rychlosti přes 70 km/h, který spolu s vydatným a trvalým sněžením vytvářel na vozovkách situaci na hranici kalamity. Tu se silničářům dařilo úspěšně odvracet maximálním nasazením dostatečného počtu mechanizmů se zkušenými zaměstnanci. V plném nasazení bylo často i více jak 250 kusů techniky údržby včetně sněhových fréz, nakladačů a šípových pluhů. Sněhové závěje a jazyky se tvořily nejen v horských oblastech, ale i v nižších polohách. Proto byly ve velkém, ve srovnání s předešlými léty, využívány dodavatelské traktorové výpomoci pluhováním, které jsou již předem před začátkem zimy smluvně zajištěny právě pro případ velkého spadu sněhu. Se spadem výrazných srážek v prvním lednovém týdnu vyjelo naráz do terénu na dvě stě padesát vozidel zimní údržby. Pro příklad, jen během jedné jediné lednové noci některá vozidla najezdila až 400 km. Přesto v některých lokalitách bylo nutné vlivem povětrnostních podmínek krátkodobě uzavřít silnici resp. jejich část. Větrem unášený sníh omezoval viditelnost tak, že nebylo možné nalézt trasu silnice a hrozil vzájemný střet vozidel i kolize s vozidly údržby. Na zprůjezdnění byly ihned s ohledem na aktuální podmínky a předpověď počasí nasazeny sněhové frézy, nakladače a další vhodné mechanizmy správy a údržby silnic případně smluvních dodavatelů. Situaci v druhém lednovém týdnu navíc komplikoval také vznik vyjetých zledovaťelých kolejí a zmrazků zejména na úsecích které se neudržují chemicky. Na jejich odstranění byla využita další speciální strojní technika – ledořez (plošná fréza na zledovaťelý povrch vozovky). Další komplikací byla tvorba ledovky, která se dařila eliminovat včasnými preventivními posypy na základě kvalitních speciálních předpovědí a matematického předpovědního modulu pro správce komunikací – posyp byl aplikován v krátké době před spadem srážek případně s jejich začátkem tak, aby byl maximálně efektivní a účinný.

Jen za první dva lednové týdny tak silničáři najezdili ve výkonu přes 100 tisíc kilometrů.

Podobný charakter počasí, co se intenzity týče, nastal také v prvním únorovém týdnu, kdy musely být řešeny stejné problém při Metač sněhu na Poličskuzmírňování následků počasí. Krom výše popsaných období byly pro měsíce leden a únor charakteristické také četné mrazové cykly. Střídání teplot nad a pod bodem mrazu přes den a v noci měl vliv na stav komunikací již v zimním období. Březen, svým počasím, které bylo teplotně nadprůměrné, již korespondoval s předcházejícími lety a nebylo tedy nutné řešit žádné extrémní situace a mohl být zahájen úklid komunikací po zimním období (zejména metení zbytků inertního posypu – písků a drtí, ale také úklid odpadků v příkopech). Stejně jako na začátku zimního období silničáři reagovali hlavně na tvořící se námrazy, a to zejména ve vyšších polohách, a také v nočních a ranních hodinách na sněhové srážky, které ale vlivem denních teplot nad bodem mrazu již nezpůsobovaly větší komplikace sjízdnosti.V porovnání nákladů za celé zimní období byla tato zima za poslední čtyři období nejnáročnější. Tomu odpovídá i množství spotřebovaných posypových materiálů – soli, písku a drtě. Spotřebováno bylo 8 tisíc tun soli a téměř trojnásobné množství interních materiálů. Celkové náklady na zimní údržbu ještě před sečtením posledního týdne března již překročily 105 milionů Kč. Do nákladů na zimní období je třeba také uvažovat i úklid vozovek po zimním období, realizovaný v měsíci dubnu a květnu s předpokládanými náklady minimálně 5 mil. Kč.Předpoklad nákladů na zimní údržbu silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji za zimní období 2016/2017 tak dosahuje výše 112 mil. Kč.

Silnice se po zimě dočkají potřebných oprav

V rámci provozního příspěvku zajišťuje SÚS Pardubického kraje zejména lokální opravy a výspravy vozovek a dále strojně velkoplošné výspravy povrchů finišerem. Celkové souvislé opravy a rekonstrukce silnic jsou zajišťovány dodavatelsky technickým úsekem SÚS Pk a pracovníky vlastníka silnic – Pardubickým krajem v rámci investiční činnosti.
Letošní průběh zimního období, zejména v lednu, s velkými mrazy, významným spadem srážek a četnými mrazovými cykly (přes den nad nulou a v noci velký mráz) napáchal značné škody na stavu povrchu silnic. Jen na nutnosti a potřebě akutních oprav závad typu výtluk se jedná o více jak čtyřnásobek předchozích zim.
Tyto provizorní opravy studenou obalovanou asfaltovou směsí prováděnou ruční hutnící technikou se za toto zimní období pohybují v nákladech více jak 2 miliony Kč (předchozí 3 zimní období vždy cca 0,5 mil. Kč). Do poloviny března bylo našimi pracovníky takto ručně zpracováno více jak 150 tun tohoto pytlovaného materiálu.
Trvalé opravy se zahájí ihned po spuštění provozu výrobců horkých obalovaných asfaltových směsí, což je většinou přelom března a dubna.
Pro vlastní opravy prováděné pracovníky SÚS Pk je pro letošní rok v návrhu provozního plánu ke schválení zřizovatelem na položku oprav vozovek téměř 100 mil. Kč. S ohledem na výrazně větší poškození vozovek se značným počtem poruch je zahrnuto v této kapitole posílení o 12 mil. Kč, které Pardubický kraj přislíbil na zlepšení odstraňování následků škod po zimě. Z dalších finančních zdrojů na souvislé opravy a rekonstrukce silnic, mostů a opěrných zdí se jedná o účelovou dotaci Pardubického kraje ve výši 231 mil. Kč a dále o dotaci Státního fondu silniční infrastruktury ve výši 184 mil. Kč.
Úseků, které vyžadují nutné opravy, jsou stovky. Opravy zahájené ihned začátkem dubna jsou naplánovány dle priorit z hlediska dopravního významu komunikace a intenzity dopravy a dle závažnosti poruch. Co se týká technologií, tak se u lokálních poruch bude jednat o výspravy asfalt. směsí za horka ručně, u většího poškození přijde na řadu strojní pokládka finišerem. Již druhým rokem jsou díky pořízení vlastní frézy, finišeru a válci opravy rychlejší a efektivnější, je také možné vyspravit větší rozsah silnic.
Dále budou prováděny výspravy menších poškození emulzí s kamenivem a zálivkovou soupravou na odstraňování trhlin a prasklin modifikovanou asfalt. hmotou – obě tyto činnosti mají za cíl uzavřít povrch krytu vozovek a zajistit tak jejich delší životnost a eliminovat vznik a šíření poruch a závad.
Samozřejmě, že každé práce údržby vyvolají nějaké omezení provozu na pozemní komunikaci. SÚS Pk se ale v maximální možné míře snaží provádět údržbové práce za provozu bez nutnosti uzavírek a objížděk. „Žádáme proto řidiče, aby respektovaly dopravní značení v místech oprav a pokyny našich pracovníků.
Jedná se o potřebné práce, které zajistí bezpečnou a komfortní jízdu po silnici bez výtluků, což jistě každý řidič uvítá," zakončuje Marian Cvrkal, provozní náměstek ředitele SÚS Pardubického kraje.

Opravy