Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník

Platové zařazení:   10.. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

zajišťuje komplexní výkon agendy dle zákona 254/2001 Sb., o vodách

zajišťuje výkon státní správy jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let

vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání

bezúhonnost

způsobilost k právním úkonům

Požadavky:

prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)

samostatnost, pečlivost, spolehlivost

dobré komunikační a organizační schopnosti

schopnost týmové práce

řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:

praxe v oboru

další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti

zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu

datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

motivační dopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní  poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termínu nástupu: dohodou

Termín doručení přihlášky:  25.5.2017 do 10:00 hodin

Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1,

276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315635430,431

Ing. Zdeněk Studený

tajemník