Rada města Lanžhot ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
Masarykovy základní školy Lanžhot, okres Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 730/22, 691 51 Lanžhot, IČ: 65267281

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
  • organizační a řídící schopnosti pro výkon funkce ředitele školy

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na místo ředitele/ředitelky:
leden 2020

Náležitosti písemné přihlášky:
Název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení, datum a podpis.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 12.00 hodin dne 4. 10. 2019 na adresu:
Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot.
Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“ a adresou odesílatele.

Mgr. Ladislav Straka, starosta města Lanžhot