Pane řediteli, nastoupil jste do funkce k 1. 7. 2020, jak vnímáte nemocnici po stránce personálního a technického zabezpečení, kterou jste převzal?
Nemocnice je zdravotnickým zařízením „regionálního typu“ a její technická vybavenost a personální obsazení tomu odpovídá. V celé ČR je dlouhodobý nedostatek lékařů, sester a dalších zdravotníků, což má dopad na všechny nemocnice. Ve Valašském Meziříčí bychom rádi přivítali nové kolegyně a kolegy, což by umožnilo stávajícímu personálu ulehčit pracovní zátěž, zvláště tu ve službách. Pro mne je zásadní, že v běžném, neprázdninovém provozu (ten je ovlivněn čerpáním dovolených), nemáme uzavřena žádná lůžka, ani odborné ambulance. A za to patří mimořádný dík všem mým spolupracovníkům v nemocnici.

Jak dlouho nemocnice spadá pod skupinu AGEL a jakou dle vás má pozici v rámci konkurenčního prostředí ostatních nemocnic ve Zlínském kraji?
Nemocnice se stala součástí holdingu 1. 1. 2004. Skupina se tehdy začala rozrůstat a Valašské Meziříčí patřilo k prvním nemocnicím, které se staly členy tohoto celku. Vždy hrdě tvrdím, že v rámci provozovaných zdravotnických služeb je naše nemocnice plně konkurenčně schopná, jsme pevnou součástí systému poskytovatelů lůžkové i ambulantní péče. Ta naše je na velmi dobré úrovni.

Současně s vaším příchodem nemocnice změnila i formální název – Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. – vnímáte tento krok jako propojení nemocnice, pacientů a samotné značky?
Ano, změna názvu jasně odkazuje na fakt, že jsme součástí silné skupiny, která svým dlouhodobým působením ve zdravotnictví, a to i mimo ČR, prokázala, že nejen umí poskytovat špičkové zdravotnické služby, ale také umí svá zařízení ekonomicky řídit.

V nemocnici jste působil doposud jako předseda dozorčí rady, máte tedy přehled o veškerých jejich krocích, je něco, na co se budete chtít nyní intenzivně zaměřit?
Nemocnice je mou „srdeční záležitostí“ již 30 let. Pracovali zde i mí rodiče a manželka, otec jako dlouholetý ředitel a výborný chirurg. Proto jsem se snažil si přehled o nemocnici udržet, i když jsem nepůsobil v jejich statutárních orgánech. Mým prvořadým cílem je práce na jejím personálním posílení, což se lépe píše, než realizuje. Samozřejmostí je další rozvoj medicíny, motivace mladých kolegů a udržení ekonomické stability společnosti. Mám kolem sebe schopné lidi, kteří mi s těmito úkoly jistě pomohou.

Jaká je plánovaná struktura investic na rok 2020 s výhledem na další léta?
Nebudu vyjmenovávat jednotlivosti, šlo by o dlouhý seznam. Obecně se jedná o průběžnou obnovu přístrojového vybavení a zlepšování „hotelového zázemí“ nemocnice. To se děje každoročně, investice přesahují v průměru 12 milionů Kč za rok. Je zde však přeci něco, co bych zmínit chtěl. V současné době běží příprava realizační dokumentace ke stavebním úpravám prostor, kde chceme instalovat magnetickou rezonanci (MR). To by se mělo stát koncem tohoto nebo na počátku příštího roku. Pracoviště MR významně zvýší možnosti diagnostiky nejen pro nemocnici, ale také pro ostatní poskytovatele zdravotní péče v regionu.  

Co považujete za největší současný úspěch nemocnice na poli zdravotně-technického vybavení a léčebné péče?
U nových technologií určitě instalaci CT přístroje, který byl měněn cca po 10 letech provozu. V oblasti poskytované léčebné péče se průběžně zavádějí nové diagnostické a léčebné postupy, což si vyžaduje pokrok v medicíně. Já ale vidím úspěch hlavně v tom, že máme lidi, kteří svým entuziazmem a přístupem k práci jsou schopni posouvat péči o obyvatele našeho regionu na stále vyšší stupně.

Zdá se, že největší ohrožení personálu a pacientů onemocněním COVID-19 nemocnice svými kroky zvládla na výbornou, přesto, musí se dodržovat nadále některá nastavená mimořádná opatření?
Pandemie byla velkou zkouškou pro akceschopnost nemocnice. I zde se projevila moudrost a aktivní přístup mnohých zaměstnanců při řešení změn s ní spojených. Musím vyzvednout práci hlavní sestry Mgr. Pelikánové, epidemiologické sestry Mgr. Kratochvílové, MUDr. Šimíčka, primářů dr. Juříčka, dr. Zajíčka, dr. Slováčka, dr. Hoška, staniční sestry Holčákové, kolektivu sestřiček na MD JIP, na dětském oddělení, sestřiček, fyzioterapeutů a dalších kolegů, kteří prováděli triáž pacientů před vstupem do nemocnice. Nemohu zde jmenovat všechny, ale všem v nemocnici patří můj velký dík. Nejen naše připravenost a zavedená preventivní opatření, ale do jisté míry i štěstí znamenaly, že jsme pacienta s prokázaným onemocněním COVID-19 neměli. A co je velmi důležité, že i všichni zaměstnanci ten první nápor pandemie prošli bez onemocnění. Nesmíme však polevit, mnohá opatření budou platit dlouhodobě. Proto žádám i naše pacienty, aby chápali jejich nutnost a bezezbytku je dodržovali. Chrání tak sebe, své příbuzné a lidi, kteří se o ně starají – tedy veškerý personál nemocnice.

Nemocnice nabízí základní medicínské obory s přihlédnutím na nosné obory porodnice a chirurgie, budete chtít pacientům do budoucna nabídnout i širší spektrum výkonů a péče?
Mým dlouhodobým krédem je, že každý obor v nemocnici provozovaný by měl mít svou „třešničku na dortu“. K tomu je potřeba vyškolený a zanícený personál, technologické vybavení a prostory. Neočekávejme, že ve Valašském Meziříčí začneme transplantovat srdce nebo operovat mozek. Ale nové odborné ambulance, operační postupy či diagnostika jsou realizovatelné, samozřejmě po dohodě s plátci péče, tedy zdravotními pojišťovnami. A také můžeme využít spolupráci s dalšími nemocnicemi holdingu AGEL, které provozují i specializovaná centra a poskytují vysoce specializovanou péči. Namátkou Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně, Komplexní kardiologické centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, atd.

Kolik lůžek čítá lůžkový fond nemocnice?
Nemocnice poskytuje 222 lůžek k akutní péči a 78 lůžek péče následné

Co považujete za největší úspěch nemocnice od převzetí společností AGEL?
To, že poskytuje zdravotní péči na vysoké úrovni nemocnic jejího typu, že docházelo a dochází k jejímu rozvoji po stránce rozsahu poskytované péče. Pro dokreslení lze zmínit vznik oddělení lůžkové rehabilitace, vybudování CT pracoviště, zavedení nových operačních postupů v traumatologii, břišní chirurgii a gynekologii, kde je významný růst operací, které jsou prováděny miniinvazivně a laparoskopicky. Máme moderní porodnici, kde se ročně narodí mezi 850 až 1000 dětí. Byly otevřeny nové odborné ambulance napříč odděleními, průběžně je obnovována přístrojová technika. Současně je třeba říci, že nemocnice je dlouhodobě ekonomicky stabilní společností, což u zdravotnických zařízení nebylo a v současné době ještě stále není samozřejmostí.

Společnost AGEL chce dál v nemocnici investovat do personálu, do zdravotnické techniky, vybavení, souhlasíte s tím, že to je impuls a iniciativa k tomu, že je zde velký zájem provozovat tuto nemocnici i po skončení současné nájemní smlouvy v roce 2023?
Skupina AGEL již opakovaně deklarovala, že chce nemocnici provozovat i po roce 2023. Stavíme na tom, že jsme konkrétními výsledky za celá ta léta dokázali, že provozovat nemocnici umíme, že obyvatelům širokého okolí poskytujeme velmi kvalitní péči a že do rozvoje nemocnice průběžně investujeme. A je zde také zaštítění holdingem, který nejen, že provozuje nemocnice v ČR a SR, ale umí také využít synergických efektů, které se příznivě promítají do jeho konkrétních zdravotnických zařízení.  A to, ať se jedná o odbornou spolupráci mezi našimi zdravotnickými zařízeními, ze které profituje pacient, tak také sofistikovanými procesy v oblasti ekonomického řízení společností.

Po mnoho let jste stál v čele soukromých nemocnic, ať již zdejší, nebo jako předseda představenstva AGEL a.s., Jak osobně vnímáte jednání a zpětnou vazbu na krajích, úřadech, ministerstvech ve snaze nabídnout co nejlepší péči poskytovanou soukromým sektorem oproti státním nebo krajským?
Začal bych spoluprací s městem Valašské Meziříčí. Jsem rád, že mohu konstatovat, že se jednalo a jedná vždy o spolupráci korektní, vstřícnou, se snahou pochopit se navzájem. Za to patří velký dík.
Při jednáních, a je jedno, zda se jednalo o ministerstvo, kraj, či zdravotní pojišťovny jsem měl pocit, že AGEL je brán jako důstojný „partner“, který má co nabídnout a svým závazkům dostojí. Je jasné, že ne všechny naše návrhy byly akceptovány, ale to je věc přirozená. Nerad srovnávám soukromý, státní či krajský sektor. Všichni jsme zde od toho, abychom poskytovali dostupnou a kvalitní zdravotní péči za ekonomicky racionálních podmínek. Jak se to komu daří, je na posouzení našich pacientů. Ale snad přece jen drobná poznámka. Nám nikdo provozní dotaci neposkytl a neposkytne.

A jaký je váš názor na informace v médiích, sociálních sítích o tom, že Zlínský kraj má zájem, aby se po roce 2023 stala naše nemocnice součástí jejich sítí nemocnic?
K tomu mohu pouze říci, že o provozovateli bude rozhodovat město Valašské Meziříčí a jeho výběr se bude řídit podmínkami, které zatím neznáme. Každý subjekt, které je splní, má právo do soutěže vstoupit. Za nás je možno s čistým svědomím konstatovat, že jsme za těch 16 let dokázali konkrétními kroky, že provozovat nemocnici umíme. A to je naše deviza pro roky budoucí.

https://nemocnicevalasskemezirici.agel.cz/index.html