Nicméně stále je na čem pracovat. Tudíž i v rámci programu RE:START bude zintenzivněna spolupráce Úřadu zmocněnce vlády se zástupci a subjekty z Karlovarského kraje, aby bylo zvýšeno čerpání finančních prostředků v tomto regionu.

Co se již podařilo?

RE:START byl schválen před necelým rokem. I za tak krátkou dobu se již podařilo připravit a vyhlásit dotační programy za cca 11 miliard korun a další budou následovat.  Příkladem je program na revitalizaci starých průmyslových areálů. O dotaci z něj projevily zájem dvě města a obec a jde o projekty v celkové hodnotě 70 milionů Kč. V Karlovarském kraji jde například o regeneraci bývalého depa v Sokolově, o finanční prostředky chce požádat také obec Kolová a město Horní Slavkov.

Dalším příkladem je pak program na podporu aplikovaného výzkumu, dotační výzvy na rozvoj vysokých škol či dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, kde již podporu získaly města Habartov, Chodov, Rotava a obec Krásná v celkové hodnotě 12,7 milionů Kč. Další prostředky v objemu přes 5 miliard korun již v dotčených krajích proudí do obnovy dopravní infrastruktury. Ke zkvalitnění životního prostředí v Karlovarském kraji přispěje také program Revitalizace Krušných hor.

Neméně důležitým úspěchem programu RE:START je navýšení prostředků pro řešení ekologických škod po těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních společností o 3 miliardy korun, z nichž budou postupně realizovány revitalizace vodních toků, sanace výsypek, příprava území pro rozvoj podnikání, bydlení a rekreace. Právě na takovémto zrevitalizovaném území díky těmto prostředkům vznikne průmyslová zóna, kde již oznámila svou investici automobilka BMW na výstavbu testovacího polygonu. Z tohoto programu získá Karlovarských kraj díky RE:STARTu až  1,4 miliardy korun, které využijí jak obce, tak i těžební společnost Sokolovská uhelná, a.s.

Budovy bývalého depa v Sokolově jsou nyní v hrozném stavu. Pomoct jim má Program na regeneraci starých průmyslových areálů, který vznikl díky programu RE:START“.

Budovy bývalého depa v Sokolově jsou nyní v hrozném stavu. Pomoct jim má Program na regeneraci starých průmyslových areálů, který vznikl díky programu RE:START“.

7 oblastí, které program RE:START řeší:

· Podnikání a inovace

· Přímé zahraniční investice

· Výzkum a vývoj

· Lidské zdroje

· Sociální stabilizace

· Infrastruktura

· Životní prostředí

Kde jsou problémy?

Ne vždy se daří úplně vše a tak je to i v programu RE:START. Zatím se nepodařilo zrealizovat komplex opatření směřující k opravám silnic II. a III. třídy, neboť se v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury nepodařilo vyčlenit prostředky na rok 2018. V současné době je toto opatření zařazeno do aktualizace akčního plánu, kterou by vláda měla projednat tento týden. Dalším problémovým opatřením je vyhlášení specifických výzev na podporu modernizací technologií ve firmách. Nepodařilo se zatím získat dostatečné prostředky pro vyhlášení těchto výzev, proto Úřad zmocněnce vlády jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu o přesunu nevyčerpaných prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Žadatelé z Karlovarského kraje RE:START využívají bohužel méně, než kolik jim jednotlivé dotační tituly umožňují. Celý proces je na začátku, není ale na co čekat, Úřad zmocněnce vlády tedy spolu s vedením kraje usiluje o zlepšení a je snaha poskytovat žadatelům maximum konzultací a odstraňovat případné překážky.  O zlepšení a posílení programu RE:START jednalo také poslední Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Priority Karlovarského kraje

V rámci prvního akčního plánu programu RE:START, který byl schválen v loňském červenci, bylo uplatněno 65 opatření. Karlovarský kraj si z nich vybral 10 top priorit, na které se primárně zaměřil. Jedná se například o podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů, vzdělávání a výzkum v oblasti balneologie, revitalizaci Krušných hor, rozvoj zdravotnické infrastruktury, prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary a další.

Partner pro Evropskou komisi

Česká republika, tedy konkrétně Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj společně pod hlavičkou RE:STARTu, se stala pilotní zemí v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející transformací, která vznikla při Evropské komisi a sdružuje 41 zemí s obdobnými problémy. Zástupci Evropské komise označili program RE:START za vzor pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě.

Má to smysl

První akční plán je v současné době intenzivně naplňován, druhý akční plán je těsně před schválením vládou. Je to stále ale jen začátek dlouhého procesu, který je pro strukturálně postižené regiony, tedy i Karlovarský kraj, vyjednáván. Jedná se o první takto rozsáhlý projekt vlády a regionů na území České republiky. O tom, že takový postup může být úspěšný, svědčí příklady ze Severního Porýní – Vestfálska, Rakouska, Skotska a dalších zemí…

Konkrétní cíle programu RE:START

-  rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích,

-  více přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou,

-  výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství,

-  kompetentní lidé, kteří budou schopni obstát s výzvami, které před průmyslem, službami

   a veřejnou správu stojí v kontextu světa společnosti/průmyslu 4.0,

-  odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou,

-  kvalitnější životní prostředí - revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel,

-  kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení,

   lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany.

Říkají o RE:STARTu…

Gabriela Nekolová, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj:

„Program RE:START nevzniká od stolu nebo v pražských kancelářích, ale přímo v terénu v regionech. Úřad zmocněnce vlády denně komunikuje s regionálními partnery jejich potřeby, které pak společně s rezorty zpracováváme. Při tvorbě nového akčního plánu, který v příštích dnech projedná vláda jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec náročným výběrem prošlo 27 opatření. Mezi ně patří například požadavek na modernizaci základních a středních škol, dotace na posílení nízkoemisní dopravy ve městech, investice do krajského zdravotnictví a zajištění zdravotnického personálu, dotace pro podnikatele na nemovitosti, nebo na revitalizace sídlišť. Celkově se dá říci, že druhý akční plán je více zaměřen na zvýšení kvality života v našich krajích.“

Ing. ​Josef Janů, radní Karlovarského kraje:

„Program RE:START obsahuje z našeho pohledu opravdu velké množství navržených opatření, a i když jsou schválena vládou, tak nemáme jistotu, že na ně stát má potřebné finance. Nyní dochází k aktualizaci akčního plánu v rámci RE:STARTu a my požadujeme, aby při schvalování jednotlivých opatření bylo zároveň garantováno jak vyhlášení příslušného dotačního programu, tak potřebná finanční podpora. V prvním akčním plánu bylo navrženo celkem 65 opatření, z toho je pro Karlovarský kraj 10 prioritních, při současné aktualizaci bude doplněno dalších 27 opatření, Karlovarský kraj má 5 prioritních. Samozřejmě potřebujeme, aby se náš kraj restartoval, a věřím, že podmínky budou takové, aby se původně dobrou myšlenku programu RE:START pro strukturálně postižené regiony podařilo naplňovat.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj:

„Tři kraje naší republiky, které jsou postiženy těžbou uhlí a které procházejí strukturálními změnami, tedy kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, se dočkají podpory v mnoha oblastech. Jsme si vědomi, že je zde pomoc opravdu nutná. Na akčních plánech jsme začali pracovat v roce 2017 a už nyní chystáme další. S jednotlivými kraji proto konzultujeme konkrétní potřeby, aby na ně byla opatření přímo zacílena a aby se situace v regionech začala měnit k lepšímu. Nechceme pouze zalepovat některé díry, chceme docílit komplexního systému změn. Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále krajům pomáhat například s odstraňováním zchátralých budov a dále připravujeme také opatření k místnímu cestovnímu ruchu.“ 

Bc. Jan Picka, starosta města Sokolov:

„Naše podpora programu RE:START je naprosto jednoznačná. Karlovarský kraj patří mezi kraje, které jsou nejvíce strukturálně postižené a já ze znalosti věci si dovolím tvrdit, že právě Sokolov a Sokolovsko je tímto problémem nejvíce zatíženo. Každá koruna, která přijde ze státního rozpočtu na pomoc právě takto postiženým krajům musí být a je v Sokolově jedině vítána.“