Narodil jsem se a celý svůj život žiji v Domažlicích, na Klatovsku jsem strávil svá studijní léta, kdy jsem navštěvoval Střední ekonomickou školu v Klatovech. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a naprostou většinu svého profesního života jsem působil u Policie České republiky, kde jsem postupně vedl útvar vyšetřování dopravních nehod, službu pořádkové a dopravní policie a nakonec službu kriminální policie a vyšetřování – dosáhl jsem hodnosti plukovníka a jsem nositelem řady vyznamenání včetně medaile „Za statečnost“. Miluji svoji rodinu, mám rád historii, výtvarné umění, jazzovou a rockovou hudba a jsem vášnivým cyklistou.

O politiku, zejména na komunální úrovni, se zajímám dlouhodobě, nicméně aktivně jsem do ní vstoupil až v roce 2014, kdy jsem byl za Hnutí ANO 2011 zvolen zastupitelem města Domažlice. Nyní Vás oslovuji jako kandidát do Senáru ve volebním obvodu č. 11 v regionu Domažlicka a části Klatovska.

Moje senátorská volební kampaň není zaměřena na tradice nebo emoce vás voličů, ale na rozum a svobodné uvažování. Chtěl bych vás přimět k zamyšlení se nad koncepčním a dlouhodobým rozvojem našeho regionu a jeho měst a obcí s pojmenováním jasných potřeb, např. v oblastech rozvoje dopravní infrastruktury, vytváření podmínek pro perspektivní investice, podpory zaměstnanosti a podnikání nebo rozvoje sociálních služeb.

Práci senátora vnímám především jako službu veřejnosti a, vedle úkolů vyplývajících z ústavního postavení Senátu, zejména jako práci pro vás, občany našeho regionu. Chci pomáhat jeho všestrannému rozvoji a aktivně podporovat a obhajovat smysluplné a veřejně prospěšné projekty. Mezi své priority řadím podporu rozvoje regionu v oblasti sociální a zdravotnictví spočívající v zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany nebo v rozvoji bytové výstavby včetně přijatelného nájemního bydlení pro mladé lidi a seniory. Za velmi důležitou oblast považuji také ochranu životního prostředí našeho krásného regionu umožňující současně jeho rozumné využívání pro volnočasové aktivity zdejších občanů i návštěvníků. V neposlední řadě bych se chtěl věnovat i otázce bezpečnosti občanů našeho regionu a to nejen proto, že jsem převážnou část svého života zasvětil prosazování práva a spravedlnosti. V Senátu bych rovněž rád podpořil snahy a iniciativy vedoucí k omezení byrokracie, zásadnímu snížení počtu státních zaměstnanců a progresivnímu urychlení elektronizace státní správy a samosprávy. Za důležité považuji rovněž omezení rozsahu povinností výkonu státní správy pro města a obce a naopak rozšíření vlastních pravomocí samosprávy.

Nejsem politický matador a nemám za sebou řadu exponovaných politických funkcí – nebyl jsem senátorem, poslancem, hejtmanem ani starostou - do Senátu kandiduji poprvé. Ctím korektnost, otevřenost, slušnost, zodpovědnost a základní morální principy.

Závěrem mi dovolte pozvat vás všechny k volbám - přál bych si, aby volební účast byla co nejvyšší, občané nebyli apatičtí a aktivně se zajímali o věci veřejné. Proto, ať jsou vaše preference jakékoliv, využijte svého práva ovlivnit či změnit věci kolem vás a projevte svůj názor hlasováním. Bude mi ctí i velkým závazkem, pokud se takto rozhodnete podpořit právě mě.

JUDr. Miroslav Vokáč