Politika, která hájí zájmy občanů a jejich svobody, prosazuje transparentní nakládání s veřejnými prostředky a participaci občanů při rozhodování o věcech veřejných. Sešla se tak různorodá skupina lidí, která má společný cíl a přitom jednotliví kandidáti přinášejí pestrou nabídku inovativních návrhů ve svých profesních či zájmových oblastech. Díky tomu vznikl program, jenž se zabývá důležitými aspekty života ve městě.

 Martin Rédr, lídr Pirátů v Havířově, místopředseda Místního sdružení Karvinsko České pirátské strany, sociální pracovník a pedagog

Hlavním bodem našeho volebního programu je Otevřená radnice, kde klademe požadavky na poskytování kvalitních informací včetně otevřených dat, transparentní hospodaření města a městských organizací, zapojování občanů při řešení veřejných záležitostí apod. Aby se člověk mohl správně rozhodovat, potřebuje informace. Mnohé informace se však dnes paradoxně špatně získávají. I přes rozvinuté informační a komunikační technologie se stále potýkáme s neochotou, neznalostí či nezájmem informace poskytnout. Chceme efektivně využívat tyto technologie tak, aby usnadnily práci a ušetřily čas jak zaměstnancům, tak i občanům města.

 

Jan Nezhyba, garant programové oblasti Životní prostředí České pirátské strany, konzultant ekologických organizací, výškový pracovník

Významnou oblastí v našem programu pro město Havířov je vztah k životnímu prostředí. Protože žijeme ve velkém městě a současně v průmyslovém regionu, budeme věcně přistupovat k problémům s ovzduším, mikroklimatickým podmínkám ve městě a celkovému vztahu občanů města k efektivním společenským trendům a životnímu stylu ohleduplnému k životnímu prostředí. Jedním ze základních požadavků je zachování stromů a lesů v celém katastru města alespoň ve stávajícím počtu a omezení kácení stromů na nutné minimum. Zejména v městské zástavbě požadujeme doplnit prvky zadržující dešťovou vodu v místě, ať už jde o retenční nádrže pod parkovišti či zelené střechy rozlehlých budov. Voda, která rychle odtéká, může přispět k povodním. Voda, která zůstává v místě, se postupně odpařuje a bezprostřední okolí tak ochlazuje. V neposlední řadě se tématu týká nakládání s odpady, kde kromě důsledného třídění prosazujeme prevenci, tedy samotné předcházení vzniku odpadu.

 

Martin Kmec, garant programových oblastí Kultura a Sport za Piráty Havířov, sítotiskař a DJ

Velký důraz klademe také na veřejné služby v rámci vzdělávání, kultury i sportu (viz volební program). Zasadíme se o dostupnost těchto veřejných služeb a jejich pestrou nabídku pro všechny věkové kategorie obyvatel našeho města, zejména se zaměřením na děti a seniory. Rodičům chceme umožnit svobodnou volbu vzdělávání pro své ratolesti, ať už se jedná o mateřské či základní školy. Zachovat chceme stávající možnosti pro seniory v rámci Akademie III. věku a rozšířit je o jednorázové semináře a kurzy dle aktuálních potřeb a požadavků. Velkou pozornost pak chceme věnovat kultuře a sportu, kde chceme zohlednit i podporu méně žádaným odvětvím, prosadit pravidla pro transparentní organizace a v neposlední řadě si posvítit na řízení některých městských příspěvkových organizací, s čímž souvisí i požadavek na reorganizaci Městského kulturního střediska. Zdravotní a sociální služby chceme udržet na stávající úrovni, kterou považujeme za dobrou, a nadále zlepšovat nabídku zejména v rámci ambulantních a terénních služeb. Preferujeme pomoc v místě bydliště před umístěním do pobytových zařízení.

 

Piráti Havířov - http://www.pirati-havirov.cz