Podle RNDr. Jana Hovorky, Ph.D., vedoucího Labora­toře pro studium kvality ovzduší na Ústavu pro ži­votní prostředí Přírodově­decké fakulty UK, je však důležitější kvalita vzduchu, který dýcháme doma.

V zimě je zem prochladlá, takže se od ní vzduch ne­může prohřívat – naopak se od ní ochlazuje a drží se při zemi. „Ve vyšších výškách se ovšem vzduch ohřívá, je tak lehčí a působí jako poklička nad studeným přízemním vzduchem,“ popisuje RNDr. Jan Hovorka. Podle něj jde o přirozený jev, se kterým lze jen těžko něco dělat. Za zne­pokojující však tento odbor­ník považuje fakt, že všichni zaměřují pozornost na kvali­tu vnějšího ovzduší, ačkoliv v zimě tráví lidé zhruba 90 % času v interiérech.

Soused, který umí zatopit

„Považuji za důležité, aby si lidé uvědomili, že doma mo­hou mít horší ovzduší, než je právě venku. Například kvůli přítomnosti domácích zvířat nebo vaření ve špatně odvětrávané kuchyni,“ konstatu­je vědec. Také pokud máte souseda, který topí nevhod­ným palivem, můžete ven­ku před domem dýchat po­dobně vysoké koncentrace aerosolů, jakých se dosa­huje v těsné blízkosti kole­sa rýpadla na hnědé uhlí. „Ačkoliv taková situace není v obcích neobvyklá, může mít velmi vážné následky na kva­litu vnitřního ovzduší, protože v průměru 70 % škodli­vin proniká z venkovního vzduchu i do bytů a domů,“ zdůrazňuje vědec. Z jeho zevrubných měření vzduchu v rodinném domě v malé obci jednoznačně vyplynu­lo, že vysoké koncentrace aerosolů uvnitř sledované­ho domu jsou důsledkem sousedství s domem, jehož majitel spaluje podle fotodo­kumentace lakované dřevo. „Navíc jsme vysoké hodnoty naměřili především večer a v noci, kdy bývá rodina doma, a z důvodu nízké hodnoty ventilační rychlosti v těchto hodinách převyšovaly vnitřní koncentrace aerosolů mnoh­dy i koncentrace vnější,“ upo­zorňuje RNDr. Jan Hovorka.

Čistička opravdu čistí!

Protože lidé nemohou ovlivnit ani smogovou situa­ci, ani to, čím jejich sousedé topí, rozhodl se RNDr. Jan Hovorka otestovat, jak moc si se znečištěným vzduchem v interiéru ve výše uvede­ném případě poradí čistička vzduchu model Philips AC3256/10 zapnutý na druhý stupeň ventilace. A dospěl k závěru, že zapnu­tá čistička vždy snížila vnitřní hodnoty aerosolů minimál­ně na polovinu nebo ještě méně, a koncentrace těchto škodlivin tak nikdy nedosáh­ly limitních hodnot. Stejnou schopnost poradit si se škod­livými aerosoly, smogem, viry, bakteriemi nebo alergeny má i čistička vzduchu Philips AC3259/10, kterou lze navíc propojit s aplikací Air Matters a ovládat ji na dálku. O čistotě vzduchu v interiéru informuje pomocí barev na displeji, a je-li třeba, místnost automa­ticky vyčistí již za osm minut1. Výsledkem je zdravý vzduch ve dne v noci bez ohledu na vnější podmínky.

Více na www.philips.cz/dychejtezdrave

1 Vypočítáno vydělením CADR 393 m3/h velikostí místnosti 48 m3 (za předpokladu podlahové plo­chy místností 20 m2 a výšky 2,4 m).