SVS LETOS ZMODERNIZUJE 423 STAVEB

Severočeská vodárenská společnost zásobuje pitnou vodou více než 1,1 milionu obyvatel severočeského regionu. V letoš­ním roce investuje do obnovy vodohospo­dářského majetku 1,319 miliardy korun. Peníze poputují na modernizaci 223 staveb a dalších 200 rekonstrukcí, které nejsou zahrnuty do investičního plánu.

 

SVS SE MUSÍ STARAT O ROZSÁHLÝ MAJETEK

Obnova majetku je pro SVS hlavní prioritou. SVS spravuje vodohospodářský majetek v hodnotě přes 109 miliard korun. Jeho prů­měrná životnost je padesát let. Pokud by byla nyní celá infrastruktura nová, mělo by se tedy do její obnovy investovat během padesáti let zmíněných 109 miliard (přibližně dvě miliar­dy korun ročně). Jediné prostředky, které na to SVS může použít, tvoří příjmy z vodného a stočného.

 

STRAŠÁK MINULOSTI: SÍTĚ POSTAVENÉ PŘI AKCÍCH „Z“

SVS musí splácet dluhy z minulosti – za mi­nulého režimu se do obnovy neinvestovalo téměř vůbec, při akcích „Z“ navíc živelně vzni­kaly nevyhovující a nekvalitní sítě, které dnes potřebují kompletní rekonstrukci. Problémy jsou i s nejstarším dožívajícím majetkem – v severočeském regionu je stále řada sítí star­ších než sto let. První vodovody byly uvedeny do provozu už kolem roku 1880, nejstarší kanali­zace o deset let později. Vodovody jsou nejčas­těji z litiny, PVC a polyetylenu, na území SVS ale ještě dosud fungují i vodovody skleněné nebo zděné. Nejčastěji použitými materiály při stav­bě kanalizace jsou beton, PVC a kamenina.

 

OD ROKU 2019 SE VODA V SEVEROČESKÉM REGIONU VRACÍ DO ČESKÝCH RUKOU

Pro systém vodárenství v severních Čechách představuje letošní rok významný milník. Akcionáři SVS na dubnové valné hromadě po­tvrdili parametry nového provozního modelu. Voda a s ní spojené provozování se díky tomu od ledna 2019 vrátí zpět pod plnou kontrolu měst a obcí.