Stávající vodovodní přivaděč mezi vodojemem Michalovice a armaturní šachtou Libochovany na pravém břehu Labe byl uveden do provozu v roce 1972. „Materiál je již na hranici životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení jako je koroze či zeslabení materiálu, kvůli kterému dochází k častým haváriím a poruchám. Proto Severočeská vodárenská společnost (SVS) rozhodla o rekonstrukci,“ vysvětlil mluvčí SVS Mario Böhme.

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží k zásobování krajského města.

Stavba je navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí za nové potrubí z tvárné litiny. Staré potrubí bude postupně rozřezáno a odvezeno. Výměna přivaděče bude řešena pokládkou do výkopu, projekt počítá s kompletní výměnou podsypu a obsypu potrubí.

„Rekonstruovaný přivaděč bude řešen tak, aby bylo možné vždy odstavit jednotlivé úseky s možností zásobení spotřebišť na něm napojených. Po dobu rekonstrukce bude zajištěno alternativní zásobení pitnou vodou,“ doplnil Mario Böhme.

 Jednotlivé úseky přivaděče jsou:

·         VDJ Michalovice / ČS Kamýk

·         ČS Kamýk / AŠ Řepnice

·         AŠ Řepnice / AŠ Libochovany

 

Investorem stavby, která byla v červnu zahájena přípravnými pracemi, je SVS. Mýcení a kácení náletových dřevin bude prováděno postupně v předpokládaných úsecích daného roku. Vlastní práce na přivaděči jsou plánovány od letošního června, předpoklad ukončení stavby je červen 2021. 

Jak připomněl Mario Böhme, jde o druhou největší letos zahajovanou stavbu. Náklady na její realizaci budou v ceně téměř 134 milionů korun bez DPH, na rok 2019 připadne částka pohybující se kolem 15 milionů korun.

https://www.svs.cz/cz/