V roce 2016 byla s velkou mediální reklamou a pompou uzavřena akcionářská dohoda mezi městem Kroměříž, městem Morkovice Slížany a obcemi Zborovice a Dřínov. Tato byla prezentována jako do-konalé řešení pro město Kroměříž a jeho občany. Teď po dvou letech ovšem vychází najevo nové a nové informace, které poněkud mění pohled na věc. Původně zde byla ryzí myšlenka zajistit ve vodovodech a kanalizacích a mezi jejími akcionáři stabilní prostředí. Jestli byla tou jedinou nebo zde byly i „spodní proudy“ a jiné zájmy je otázka. Pravda může být, jak se zdá, trochu jinde.

 Akcionářská dohoda byla připravována prakticky v utajení ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o. Výběr této kanceláře proběhl velmi zvláštním způsobem. Samotné výběrové řízení bylo odhlasováno na výjezdním zasedání rady města Kroměříže v Kostelanech. Tento materiál nebyl radním předložen standardně s předstihem elektronicky, ale až písemně těsně před hlasováním. Lhůta pro případné zájemce a způsob zveřejnění byly zvoleny tak, že se do výběrové ho řízení přihlásil pouze jeden zájemce a to právě PRK Partners s.r.o. Při počtu advokátních kanceláří a jejich konkurenci věc nevídaná. Cena byla stanovena na částku 3 850,– Kč bez DPH. Následně byla uzavřena rámcová smlouva, v níž bylo dohodnuto, že kontaktní osobou pro další spolupráci bude vždy výlučně starosta města. Vzhledem k tomu že město není plátcem DPH tak každá hodina práce advokátů občany stála 4 658,– Kč.

Další důležitou okolností je, že rámcová smlouva byla uzavřena pouze do výše 2 000 000,– Kč. Tato částka také není náhodná. Díky tomu totiž mohlo proběhnout tzv. podlimitní výběrové řízení a město mohlo postupovat jednodušším způsobem. Samotný rozsah hodin a úkonů advokátů nebyl podle našich informací odsouhlasován městskou radou či zastupitelstvem, ale pouze starostou. Podle interních předpisů města Kroměříž má ovšem starosta pravomoc schválit a proplatit částky pouze do výše 500 tisíc Kč. Přesto byly proplaceny a podepsány panem starostou bez schválení radou faktury - dne 9. 11. 2016 na částku 797 893,– Kč, dne 7. 12. 2016 na částku 998 044,– Kč a dne 22. 12. 2016 na částku 617 775,– Kč. Všechny tyto skutečnosti je možné ověřit z veřejně dostupných zdrojů. Celkově se náklady za právní služby poskytnuté na základě rámcové smlouvy vyšplhaly až do výše 3 145 956,– Kč, ačkoli původně měl být strop 2.000.000,– Kč.

Rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek je patrný na první pohled i neodborníka. Tím to bohužel nekončí. V roce 2017 byla uzavřena další rámcová smlouva o poskytování právních služeb, tentokrát na blíže nespecifikované služby po uzavření akcionářské dohody. Tady už se radnice vůbec neobtěžovala s oslovením více zájemců či zveřejněním a oslovila pouze společnost  PRK Partners s.r.o., přičemž jediným kritériem pro následný výběr dodavatele právních služeb byla cena služeb. Kolik myslíte, že tato výhodná transakce pro město stála? Částka se opět vyšplhala na 4.658,– Kč/hod a doposud město zaplatilo na základě nové smlouvy za právní služby 660 000,– Kč. Jak u první, tak u druhé rámcové smlouvy se jejich textu předpokládá, že budou na jednotlivá plnění a úkony advokátů uzavírány konkrétní písemné smlouvy. Žádná taková smlouva, ale dle našich dosavadních zjištění uzavřena nebyla a i kdyby byla, tak nebyla řádně zveřejněna v registru smluv a jako taková je souladu s tímto zákonem neplatná. Nehledě na to, že město Kroměříž si již v roce 2015 odhlasovalo, že veškeré smlouvy nad 50.000,– Kč budou zveřejňovány na jeho webových stránkách. Výsledkem všeho je, že na základě souhlasu starosty města bylo nakonec městem proplaceno na poměry okresního města vražedných 4.687.000,– Kč. Za to si možná raději město mohlo kus vodáren respektive akcí koupit a nemuselo mít žádnou akcionářskou dohodu. Zdá se, že voda je pořád dobrý byznys, ale jen pro někoho. Ale co, nakonec to zaplatí přece občané města.

Ještě více otazníků vzbudí akcionářská dohoda samotná. Nejde totiž jen o to, kolik se utratilo za právníky, ale jestli její uzavření mělo v době jejího uzavření nějaký konkrétní smysl. Hlavním důvodem mělo být zabránění blíže neurčené privatizaci. Podle odborníků je z tohoto pohledu akcionářská dohoda nesmysl, neboť reálně bez vůle města Kroměříž není možné akcie převést. To jsou reálná čísla, neboť Kroměříž vlastní 46,31% akcií a je schopna blokovat převod akcií soukromému subjektu (což je privatizace) a v minulosti tak i činila. Hlasování o případné změně převoditelnosti akcií je ve stanovách upravena tak, že technická cesta k privatizaci VaK bez souhlasu Kroměříže prakticky neexistuje, neboť vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny akcionářů. Pojistky proti privatizaci, kterou se zaštiťují podporovatelé dohody, tady již existují. Jakou privatizaci tedy měl pan starosta namysli?

Kdo měl akcie a jakým způsobem kupovat? Proč město Kroměříž pod hrozbou značných finančních sankcí tak zásadně omezilo svá akcionářská práva, když k tomu nebyl žádný praktický důvod? Bez zajímavosti není, že minimálně za posledních 10 let akciový podíl města Kroměříž ve výši 46,31% znamenal fakticky vždy nadpoloviční většinu přítomných akcionářů, neboť účast není nikdy ani zdaleka 100%. Pokud by měla být Kroměříž na valné hromadě v jakékoli záležitosti přehlasována, vyžadovalo by to nikdy nedosažených 92,62 % akcionářů účastnících se valné hromady, přičemž VŠICHNI ostatní akcionáři by se museli postavit proti Kroměříži. Zjevný nesmysl.

 Další důležitou okolností je, že některá města okresu Kroměříž převedla před řadou let svá akcionářská práva soukromému investorovi a zároveň uzavřela smlouvy o smlouvě budoucí kupní, což by mohlo budit dojem jakéhosi privatizačního rizika. Není tomu tak. Kroměříž může nejen svými hlasy privatizaci blokovat již dnes, jak již bylo vysvětleno, obdobný soubor smluv navíc označil soud v kauze privatizace zlínské vodárny pravomocným rozsudkem za neplatný a nemravný.

Hrozba privatizace tak podle odborníků neexistuje a akcie nelze koupit!

ZDROJE INFORMACÍ:

AKCIONÁŘI PŘI ZAHÁJENÍ VH VAK KROMĚŘÍŽ

Rok       Počet hlasů

2017     61,44%

2016     82,55%

2015     64,23%

2014     53,07%

2013     69,90%

2012     88,12%

2011     85,53%

2010     69,97%

2009  ? – není v obchodním rejstříku, platí, že Město Kroměříž mělo většinu

2008      40,08% Mimořádná valná hromada

2008      91,69% Řádná valná hromada 

 

Počet hlasů města Kroměříž na valné hromadě 46,31%.

Počet hlasů přítomných na valné hromadě, který je nutný pro přehlasování Kroměříže, pokud se všichni ostatní akcionáři spojí proti ní 92,62%.