s místem výkonu práce Valtice, nám. Svobody 21, 691 42

(pracovní poměr na dobu neurčitou)

     Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 19. 2. 2018 do 10,00 hod. Přihlášku podejte v označené a zalepené obálce s textem „Výběrové řízení – referent odboru výstavby a ŽP“ prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: město Valtice, nám. Svobody 21, PSČ 691 42.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do  výběrového řízení.

kontaktní pracovník – tajemnice MěÚ Valtice Mgr. Dagmar Uherková, telefon 519301403, mobil 733 535 811.

Platové podmínky:    se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10 - 11.

Termín nástupu:        co nejdříve – dle dohody

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.