Studují zde proto i zahraniční žáci ze Slovenska. Škola je zároveň i speciálním školským zařízením, jehož některé obory vzdělání (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zednické práce, Strojírenské práce, Malířské a natěračské práce a Klempířské práce ve stavebnictví) jsou přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E, soustředěnými na jednom místě. Nabízíme také dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Existuje zde tedy vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně těch speciálních, a také jejich nabídka není duplicitní.

Všechny vyučované obory vzdělání typu H jsou obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. Škole se podařilo propojit odbornou praxi žáků se zaměstnavateli do té míry, že všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy a poskytují žákům významné benefity. Přímo ve škole proběhne každý rok průměrně 15 výukových prezentací firem a naši žáci absolvují celou řadu exkurzí do jejich provozů a na veletrhy. Klíčoví zaměstnavatelé také spolupracují na tvorbě vybraných ŠVP. Intenzivně spolupracujeme s více než 35 firmami různé velikosti a je tak zajištěno, že všichni absolventi najdou uplatnění na trhu práce. ČŠI označila tuto spolupráci se zaměstnavateli jako velmi silnou stránku školy. Naši absolventi se nezařadí do evidence úřadu práce a to je nesmírně pozitivní fakt. 

Účastníme se také každoročně mnoha různých soutěží. Strojírenské obory a obor Instalatér patří stabilně mezi nejlepší v Ústeckém kraji a škola už má v průběhu let mnoho vítězů celostátních kol v prestižních řemeslných soutěžích. 

Máme také zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží nejen žákům, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům, a také rodičům (školní psycholog, dva výchovní poradci, metodik prevence) a podařilo se nám snížit v uplynulém roce předčasné odchody na polovinu. 

Přijeďte se k nám podívat!

www.dorado.cz