Učitel21 – to je koncept moderního učitelského vzdělávání, který připravila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Nabízí jej jako součást nově akreditovaných studijních programů, jež mají vychovat novou generaci učitelů vybavených dovednostmi potřebnými pro úspěšné fungování v proměnlivém světě. Nová koncepce byla připravena v návaznosti na prestižní institucionální akreditaci, již UPOL získala jako jedna z prvních univerzit v ČR.

Je známým faktem, že potřeby školství se stále mění a že je třeba o profesní přípravě učitelů uvažovat jinak než doposud. Proto byl na PdF UP sestaven soubor kompetencí, jimiž by měl disponovat kvalitní učitel. Jde o oblasti, v nichž by se měl rozvíjet každý student bez ohledu na svou aprobaci. Patří mezi ně mediální gramotnost, digitální technologie, kritické myšlení, jazyky nebo speciální pedagogika, tolik důležitá v inkluzivním školství.

Podle děkanky fakulty Libuše Ludíkové by měl být kvalitní učitel schopen přemýšlet o smyslu vzdělávání, měl by umět žáky nadchnout a motivovat. „Dnes už učitelům nestačí znalosti aprobačních oborů. Kompetence, jimiž má být kvalitní pedagog vybaven, jsou také na úrovni soft skills. Náš absolvent bude mít přehled nejen o svém oboru. Bude motivován k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji, usilujeme o kreativitu, lidskost, otevřenost a komunikativnost.“

Prvky konceptu Učitel21 jsou přitom integrovány nejen v učitelských programech. Na olomoucké fakultě lze studovat také např. muzikoterapii, dramaterapii, edukaci v kultuře, intervenci, logopedii nebo vychovatelství. Tyto programy doplňují paletu téměř stovky nabízených programů. Mezi nimi tradičně dominuje učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň ZŠ nebo speciální pedagogika. Fakulta nabízí také řadu aprobací pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ – od aplikované ekologie, přírodopisu, informačních technologií, matematiky, českého jazyka přes hudební kulturu, výtvarnou tvorbu až po anglický jazyk a další.

Snahou fakulty je, aby její absolventi byli profesionálové a zároveň vyzrálé osobnosti chápající společenské souvislosti. Podle děkanky úroveň celé společnosti stojí a padá právě s kvalitou učitelů. „Naším cílem je připravovat studenty na budoucnost. Heslo, jímž vyjadřujeme tuto odpovědnost, je Chci studovat, chci učit, chci měnit svět. Chceme, aby bylo učitelství vnímáno jako klíčová profese. Chceme veřejnosti ukázat, že vychováváme učitele, kteří jsou v 21. století schopni obstát.“

Příjem přihlášek do konce února, podrobnosti www.pdf.upol.cz/.