Umístit kabely pod zem je přitom několikanásobně dražší. Zatímco jeden kilometr dvojitého nadzemního vedení stojí 20 až 25 milionů korun, náklady na výstavbu dvojitého kabelového vedení 400 kV lze v tuzemských podmínkách při současných cenách očekávat na úrovni osmi až desetinásobku nákladů na výstavbu dvojitého venkovního vedení 400 kV. Tato základní cena může být dále navyšována v závislosti na počtu a stavebním provedení realizovaných křížení kabelové trasy s ostatními sítěmi technické infrastruktury nebo přírodními překážkami (železnice, dálnice, silnice, vodní toky, údolí, svahy). Další navýšení nákladů může být spojeno s vyvolanými ochrannými opatřeními, která bude nutné realizovat na zabezpečovacích zařízeních ČD, na izolovaných kovových potrubích apod. Celkové náklady tak lze očekávat v rozsahu patnácti až dvacetinásobku nákladů na provedení venkovního vedení.

kabelová trasa v evropském reálu

Kabelové provedení má také závažnější vliv na okolní krajinu (rozsah výkopových a stavebních prací, delší doba výstavby, ohřev půdy, ovlivnění hydrologických poměrů v půdě v okolí kabelové trasy). Na kilometr kabelové trasy je nutné vytěžit asi 27 000 m3 zeminy (to je pro představu asi 2700 plně naložených nákladních automobilů). Naprosto nezbytným předpokladem je vybudování zpevněných přístupových cest pro těžkou techniku v celé délce kabelové trasy. Podzemní vedení navíc znamená vytvořit 55 m široký pruh a každých 600 až 700 metrů vybudovat betonové komory pro uložení kabelových spojek, které musejí být přístupné kvůli kontrole a měření.

řez kabelem

V celém prostoru ochranného pásma kabelu je zakázáno přejíždět technikou o celkové hmotnosti nad 6 t, což platí i pro zemědělské stroje. Zakázáno je také vysazovat nad trasou vedení trvalé porosty. Technická životnost kabelu je přitom 35 let, životnost venkovního vedení až 100 let. Při obnově kabelového vedení je nutný stejný rozsah výkopových a stavebních prací jako při prvotní instalaci.

šířka stavbou zasaženého prostoru

Realizace kabelových vedení zvláště vysokého napětí 400 kV je i ve světě ojedinělá. Provádí se pouze v místech, kde je výstavba nadzemního vedení z technických důvodů zcela nemožná (např. při překonání mořské úžiny). Kabelové vedení 400 kV naopak nelze využít ve složitých terénech, např. v trase nového vedení přenosové soustavy Krasíkov – Horní Životice je toto řešení vyloučeno.