Naše společnost se až doposud nezapojovala do žádných mediálních výstupů. A to hlavně z toho důvodu, že chápeme výstavbu Globusu na Růžovém poli jako apolitickou záležitost a nechtěli jsme dávat politikům jakoukoli možnost zviditelnění se před volbami na úkor této akce. Bohužel se i přes veškerou naši snahu stala výstavba Globusu na Růžovém poli před volbami hlavním politickým tématem některých stran a hnutí. Každý projekt má své příznivce, ale i odpůrce, a proto i tento projekt pomohl některým subjektům k lepšímu volebnímu zisku. Naše společnost nicméně nikdy nechtěla být předmětem politického boje a jakkoli se zapojovat do vnitropolitické situace ve městě Kladno a není to naším zájmem ani do budoucna.

Pro vysvětlení je nutno popsat stav projektu, nikoli pouze v odborné rovině, ale tak, aby tento stav pochopila i široká veřejnost. Naše společnost na tomto projektu pracuje již několik let. Jelikož se jedná o náročnou akci, bylo nutno projekt neustále dopracovávat a měnit s ohledem na četné požadavky města a jednotlivých orgánů státní správy. Tyto požadavky byly jako povinnosti investora nakonec promítnuty do tzv. plánovací smlouvy. Ta v krátkosti říká, že město Kladno umožní developerovi napojit areál obchodního domu na jeho okolí tak, jak si to po něm samo město vyžádalo a zároveň za to obdrží řadu doprovodných investic. Smlouva v plném znění je volně dostupná v registru smluv a každý občan se s ní může seznámit. Obsahem smlouvy nejsou pouze věcná břemena, výpůjčky pozemků atp., které jsou třeba pro dopravní napojení areálu, ale také vyvolané investice, jako vybudování parku o výměře cca 15 000 m², výkup pozemků pro sportoviště, jejich bezúplatný převod městu a mnohé další. Celkově se vyvolané investice pro město pohybují v řádu 100 mil. Kč. Tvrzení pana primátora Jiránka, že smlouva je nemravná, je tak naprosto liché a koresponduje pouze s jeho předvolebními billboardy „Zastavme výstavbu na Růžovém poli“.

Všem občanům města Kladna chceme tímto vzkázat, že naše společnost nemá v úmyslu plánovací smlouvu nijak zneužívat, čímž někteří politici občas straší. Využijeme ji pouze ke krokům nezbytným k realizaci zmíněného projektu. Jestliže si někdo tuto smlouvu vykládá jinak, znovu opakuji, že byla pouhým logickým vyústěním jednání bývalého zastupitelstva s námi a investorem celé akce. To, že byla schválena na posledním zastupitelstvu, je holý fakt, protože smlouva se dlouho vyjednávala a byla velmi komplikovaná. Naše společnost čekala na ustavení nového zastupitelstva a v mezidobí byla podána dopracovaná žádost o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), která spolu s aktuálním projektem zohledňovala obsáhlé požadavky Odboru životního prostředí města Kladna. Jelikož jsme v projektu vyhověli veškerým dosavadním požadavkům dotčených orgánů státní správy, v dobré víře jsme dne 17. 12. 2018 přistoupili k jednání s Radou města na společné schůzce o vyjasnění stanovisek obou stran. Byli jsme ujištěni, že město Kladno nemá v úmyslu porušovat plánovací smlouvu, a že si počká, jak dopadne námi nově podaná žádost EIA. Vzhledem k tomu, že posuzování vlivů na životní prostředí má být ze zákona nezávislý, odborný a nestranný proces, v dobré víře jsme se s tímto také po schůzce rozešli.

Dva dny před tím však byly odeslány negativní stanoviska z Odboru životního prostředí a taktéž osobní dopis pana primátora Jiránka proti plánované výstavbě na krajský úřad. Není přitom jasné, zda jde o osobní názor pana primátora, nebo o postoj celé Rady města. Dopis byl nadepsán jako vyjádření statutárního města, i když část současné Rady v minulosti projekt i plánovací smlouvu podpořila. Město Kladno jako náš partner však tento postup na společném jednání úmyslně zamlčelo. Považujeme toto chování mezi obchodními partnery za nepřijatelné a z našeho pohledu neakceptovatelné. Dojem účelového politického ovlivňování oborného procesu posouzení vlivu na životní prostředí ještě umocnilo negativní stanovisko Středočeského kraje. Náměstek hejtmanky Miloš Petera nám v něm zaslal pouze jednu větu: „Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem ,Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská‘ z důvodu, že v dané lokalitě je nedostatečně řešená dopravní situace.“ Z takového obecného, ničím nepodloženého a nezdůvodněného vyjádření je patrné, že jde pouze o politickou snahu projekt brzdit a tzv. házet klacky pod nohy.

Shrňme si tedy stav věci. Pozemky pro výstavbu obchodního centra jsou soukromé (nikoliv městské). Stavba obchodního centra je na nich v souladu s územním plánem, jehož změna byla potvrzena jako definitivní i po odvolání a následném přezkoumání krajským úřadem. Půda je odňata ze zemědělského půdního fondu. Je připravena dokumentace k územnímu řízení a jsou získávána stanoviska jednotlivých orgánů státní správy. Rozhodli jsme se však opět zareagovat vstřícně s tím, že abychom vyšli vstříc všem připomínkám nově utvořené koalice, stáhli jsme žádost EIA znovu, aby byla urychleně dopracována tak, aby se vypořádala s jednotlivými body negativních stanovisek p. Víty, vedoucího Odboru životního prostředí města Kladna. Poté bude žádost EIA podána znovu a definitivně projednána, ať už s jakýmkoli výsledkem.

Za společnost RENT Group mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby projekt na soukromém pozemku, který je v souladu s územním plánem a dostojí všem zákonným požadavkům, mohl být realizován. Jsme k tomu připraveni využít všech prostředků, které nám právní stát umožňuje. Po celou dobu se snažíme dohodnout, hledat kompromis a vycházet vstříc všem relevantním požadavkům. Máme zájem jednat a najít společnou cestu i se současným vedením města. Pokud to ale nebude možné a měli bychom se stát obětí politického soupeření, jsme připraveni bránit naši investici i soudní cestou podobně, jako se tomu stalo např. v Plzni. Není přece možné, aby jedno zastupitelstvo jakoukoli smlouvu podepsalo a další zastupitelstvo ji pak nerespektovalo, ať už má názor jakýkoli. Pan primátor Jiránek to jako zkušený politik jistě dobře ví. Politické ovlivňování procesu EIA tak může být způsobem, jak se projekt snažit zastavit a zároveň se neušpinit. O tom, že se tento projekt stal rukojmím politiků, jejich ambicí a sporů, nemůže být v tomto případě pochyb.

Naše země se v letošním roce v délce stavebního řízení umístila na 156. místě ze 190 zemí v sousedství Nigeru nebo Čadu. Z výše uvedeného všichni vidíte, proč na tomto místě jsme. V naší zemi trvá vydání stavebního povolení běžně několik let a mnohdy se na něm snaží zviditelnit jak úředníci, tak politici.

Závěrem bych rád zdůraznil, že jsme připraveni v projektu pokračovat a financovat jej případně i několik dalších let, i kdyby snad mělo dojít k soudním sporům. V žádném případě se nenecháme zastrašit a nemalé prostředky, které jsme na zmíněný záměr doposud vynaložili, neodepíšeme.

 

Petr Kolář

jednatel RENT Group, spol. s.r.o.