Vyberte si z bohaté nabídky Národního geoparku Broumovsko

Geopark je ideálním místem, kde se můžete seznámit s geologicky zaměřenými přírodovědnými tématy zajímavou a nevšední formou. V geoparku poznáte, jak neživá příroda ovlivňuje způsob života místních lidí. Druhohorní pískovce a unikátní barokní památky, karbonská uhlonosná souvrství a dochovaná hornická historická zařízení, tajemství vody v křídové pánvi, prvohorní sopečná pohoří, zkameněliny rostlin a živočichů, příběhy, ukryté v kamenech a kamenných stavbách, tak jako v Národním geoparku Broumovsko.

Národní geopark Broumovsko je od letošního roku 9. členem Sítě národních geoparků jako další význačné geologicko-historicko-kulturní území České republiky, jehož potenciál a hodnota je nepřímo vyjádřena certifikátem Ministerstva životního prostředí ČR. Geopark v tomto pojetí není novým zvláště chráněným územím, ani zábavním nebo rekreačním parkem s nejrůznějšími atrakcemi. Geopark je území s výjimečným geologickým bohatstvím a souvisejícím ostatním přírodním a kulturním dědictvím dané oblasti naší země.

Podstatným úkolem Geoparku Broumovsko je představit region z pohledu společensko-kulturního v návaznosti na geomorfologický a krajinný vývoj. V malebné krajině pískovcových skal a stolových hor stojí jedna z dominant Broumovska, Klášter Broumov. Benediktinský řád, který jej ve 14. století založil, přispěl k rozvoji vzdělanosti místního obyvatelstva i šíření kultury v regionu. Po strastiplné historii je Klášter Broumov opět místem, které přitahuje svojí aktivitou i nabídkou vzdělávacích, kulturních a sociálních programů. Bohatá historie regionu je stále patrná i v malých vískách, které zdobí barokní kostely slavných architektů Kyliána Ignáce a Kryštofa Dientzenhofera.

Programy Maiwaldovy akademie, zřízené Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov, rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. Nabízí rozmanité výukové programy pro děti, mládež a veřejnost ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí.

Národní Geopark Broumovsko je pro Vás otevřený 24 hodin denně, 365 dní v roce!

geopark.broumovsko.cz

Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, reg. číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304