EDVARD D. BENEŠ
Litvínov – Skupina Unipetrol je šetrná k životnímu prostředí. Svědčí o tom množství vynaložených finančních prostředků, které na ochranu životního prostředí každoročně dává. Jen za rok 2017 v rámci skupiny byly celkové náklady 1,251 miliardy korun. Letošní rok je pro chemickou společnost Unipetrol RPA důležitý, protože vrcholí práce na aktualizaci integrovaných povolení podle nových požadavků Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT). Na toto téma jsme hovořili s ředitelem jednotky EKO Unipetrol RPA Pavlem Slámou.

Můžete uvést některé projekty, které se v loňském roce začaly realizovat?

Z přímých investičních nákladů v oblasti ochrany životního prostředí, které v celé Skupině Unipetrol činily 197 milionů korun, se v Unipetrol RPA investovalo 189 milionů korun. Bylo realizováno několik projektů, které bych rozdělil na dvě skupiny, a sice na ochranu ovzduší a ochranu vod. Co se týká ovzduší, tak mezi nejvýznamnější projekty patří instalace selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku čpavkovou vodou, takzvaný DeNOx a intenzifikace stávajícího procesu odsíření, takzvaný DeSOx. Oba projekty jsou realizovány na teplárně T700. Projekt DeNOx, který zajistí snížení emisí oxidů dusíku dávkováním čpavkové vody do spalin, je těsně před dokončením. V tomto měsíci proběhla úspěšně garanční měření. Projekt DeSOx řeší snížení emisí oxidů síry dávkováním sorbentu Sorbakal. Předpokládáme, že projekt DeSOx dokončíme někdy na přelomu let 2019 – 2020. V důsledku těchto investic dojde k razantnímu snížení emisí obou znečišťujících látek a my bychom tak měli být připraveni na plnění požadavků BAT, která budou platit od srpna 2021. Vedle toho probíhaly přípravné práce související s výstavbou nové kotelny etylenové jednotky. I ta bude muset plnit požadavky BAT. V rafinérii bylo realizováno několik drobnějších projektů souvisejících rovněž s plněním požadavků BAT. Jednalo se o instalaci kontinuálních monitoringů na vybraných zařízeních a instalaci zařízení pro snížení emisí síry dávkováním DeSOx aditiva na jednotce FCC v Kralupech nad Vltavou. Obě rafinérie jsou tak připraveny plnit požadavky BAT platné od října 2018.

Hovořil jste také o vodě…     

Co se týká odpadních vod, tak zde je největší investicí projekt vedoucí ke snížení emisí vanadu na centrální biologické čistírně odpadních vod. Akce je před dokončením. Dolaďují se detaily s tím, že do konce roku bychom měli mít hotovo. Předpokládá se cca padesátiprocentní snížení emisí vanadu v odpadních vodách. V první polovině příštího roku bude probíhat zkušební provoz s tím, že od července už musíme plnit přísnější limity. Mezi další významné akce patří rekonstrukce kanalizačních a slopových systémů zejména v provozu rafinérie.

Je všeobecně známo, že Unipetrol každoročně vysazuje do řeky Bíliny ryby a do této činnosti zapojuje také školy…

To jsou takzvané dobrovolnické akce, v kterých nadále pokračujeme. Zapojení školáků do vysazování ryb vnímáme jako velmi efektivní, protože spolu s vlastní podporou přírody pomáhá i k výchově nové generace. Děti si mohou na ryby sáhnout, poznat naše sladkovodní ryby a porovnat rozdíly mezi jednotlivými druhy ryb. Podle jejich reakcí je to pro ně vždycky zážitek. Zrovna před pár dny jsme vysazovali ryby do Bíliny u Hostomic.

Nezůstává ale pouze u vysazování ryb. Nebo ano?

Kdepak. V našich areálech se zahnízdily už dva páry sokolů, tak se staráme, aby měli klid na hnízdění. Ve spolupráci s rybářským svazem se navíc naši zaměstnanci v rámci zaměstnaneckých dní podílí na úklidech v okolí vodních toků, které mají ve správě.

Spolupráci s ekocentrem snad ani není třeba připomínat…

Určitě. S Ekocentrem velice rádi a úzce spolupracujeme. Ekocentrum nám pomáhá informovat obyvatele o dění v našem závodě a aktivně se zapojuje do našich aktivit na podporu životního prostředí a my zase podporujeme Ekocentrum například v jeho vzdělávacích aktivitách.

www.unipetrolrpa.cz