Jakou roli tedy hraje bezpečnost práce v Unipetrolu?
Samozřejmě, že zásadní. Společnost se bezpečností v provozu stále zabývá do posledního detailu. Bezpečnost v chemických podnicích je vždy na prvním místě a v Unipetrolu tomu není jinak, to je pochopitelné. Bezpečnost v našem areálu má svá striktní pravidla, stejně, jako například provoz na silničních komunikacích. Vzhledem k tomu, že velkoobjemový chemický průmysl, do kterého rafinérie a petrochemie bezesporu zapadají, je na žebříčku složitosti a možných rizik někde na druhém místě hned za jaderným průmyslem, tak je logické, že společnost bezpečnosti věnuje pozornost v maximální možné míře. Pokud dojde k nějaké mimořádné události, provádí se detailní interní šetření a zjišťují se tzv. kořenové příčiny události. Podrobně zkoumáme všechny faktory, které se na události podílely, vyvozujeme z nich závěry a přijímáme systematická nápravná opatření, tedy taková, která se promítnou napříč celou společností.

Kolik společnost do zajištění bezpečnosti provozů investovala?
Vždy jsme do zajištění bezpečnosti pravidelně investovali, nicméně po mimořádné události v roce 2015 jsme tyto investice ještě více navýšili. Mluvíme o řádu několika set miliónů korun do přibližně stovky projektů ročně.

Jak je například upraven pohyb zaměstnanců a externích pracovníků po fabrice?
Pohyb zaměstnanců po výrobních závodech je velmi přesně definován. Ve všech výrobních areálech platí striktní pravidla bezpečnosti práce a pohybu po areálu a výrobních jednotkách. Každý interní i externí zaměstnanec, který se v areálu pohybuje nebo se podílí na údržbě zařízení či na realizaci investičních projektů, musí projít vstupním školením, které provádějí odborně erudovaní zaměstnanci. Na takovém školení jsou zaměstnanci poučeni právě i o pravidlech pohybu po areálu. Zde se dozví, že po některých komunikacích se mohou zaměstnanci pohybovat v podstatě bez omezení a že jsou naopak zóny, kde už je pohyb vymezen speciálním povolením na práci, které vyjmenovává příslušná opatření vztahující se k charakteru práce a jasně definuje použití osobních ochranných pomůcek jako např. nehořlavý oděv, ochrana hlavy, očí a boty s pevnou špicí, osobní detektor plynů, ochrannou roušku či dýchací přístroj apod. Obecně, čím blíže je zaměstnanec výrobním jednotkám, tím se požadavky na bezpečnost zvyšují. O tom, čím a jak musí být pracovník vybaven, informují na jednotlivých provozech také přehledné značky. V litvínovském areálu se denně pohybuje řádově tři až pět tisíc zaměstnanců. Například v této době se na stavbě nové polyetylenové jednotky podílí na osm stovek zaměstnanců různých profesí a různých národností. Veškerá zmíněná pravidla máme zakotvená v našich směrnicích. Zde je jasně dáno, co pracovník může a nemůže dělat, kam smí, kam nesmí, kde se může pohybovat pouze se speciálním povolením, kdy musí mít vystavené povolení na práci, jaké ochranné pracovní pomůcky používat a tak dále. Plníme veškeré legislativní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přesto se snažíme naše postupy neustále vylepšovat.

S bezpečností práce souvisí školení. Jaká školení zaměstnanců společnost provádí?
Kromě pravidelných standardních školení zaměstnanců se snažíme  zachytit, sledovat a implementovat moderní trendy a technologie. Jeden příklad za všechny může být právě realizovaný počítačový procesní simulátor etylenové jednotky. Pro představu půjde technicky zhruba o podobný systém, na jakém se školí piloti nebo letečtí mechanici. Stejně tak se na něm budou školit naši operátoři a technologové.

 

Probíhají i kontroly dodržování pravidel bezpečnosti při práci?
Samozřejmě. Kontrola dodržování všech pravidel je základ a nutnost, a proto provádíme napříč výrobními celky desítky tzv. bezpečnostních pochůzek týdně. Pohyb pracovníků po areálu je monitorován bezpečnostní agenturou. Agentura pochopitelně také kontroluje dodržování pravidel jako např. přítomnost návykových látek, dodržování maximální přípustné rychlosti na interních komunikacích, pohyb osob po areálu apod. Ve všech výrobních závodech pořádáme pravidelná bezpečnostní cvičení, během kterých simulujeme mimořádné události a provádíme sice tréninkový, ale plně funkční zásah, jehož průběh a koordinovanost potom vyhodnocujeme.

Kolik takových cvičení v průběhu roku proběhne?
Pravidelná bezpečnostní cvičení tady vždycky byla, jsou a budou. Máme za povinnost v určitých periodách havarijní cvičení provádět. Letos jich proběhne téměř 150, z toho v 17 případech se účastní také naši podnikoví hasiči.  

www.unipetrol.cz