Dobrý den, pane řediteli. Řekněte nám, v čem je vaše škola specifická?

Určitě v mnoha ohledech, které jednotlivě jistě naleznete na různých školách, ale jako celek je budete hledat asi hůře. Nejvýraznějšími rysy naší školy jsou především dva. Zaměřujeme se na to, aby vzdělání dětí v naší škole bylo skutečně kvalitní. Chceme, aby výborný znalostní základ dokázali naši žáci použít v praxi – aby se již od první třídy učili např. stanovovat si cíle, rozvrhovat svůj pracovní čas, vyhledávat informace a kriticky s nimi pracovat, být členem skupiny, vést ji, prezentovat se na veřejnosti… Hodně nám v tom pomáhá spolupráce s naším top partnerem nakladatelstvím Didaktis, které se této problematice věnuje na vysoké odborné úrovni už kolem 20 let. Druhým základním pilířem naší školy je péče o její klima. Chceme, aby se naši žáci do školy těšili a aby tu byli opravdu spokojení. Soudě podle referencí, které nám rodiče poskytli, se nám to zřejmě daří. Téma klimatu školy je pro nás důležité rovněž proto, že se věnujeme také rozumově nadaným žákům, pro něž je subjektivní pocit bezpečí mimořádně důležitý. Zdroj: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.

V představách laické veřejnosti převládá představa, že pomoc učitele potřebují spíše děti, které mají nějaké problémy, a ne ty intelektově nadané.

Vidíte, to je vlastně třetí z hlavních charakteristik naší školy – rozvoj rozumově nadaných dětí a jejich vzdělávání v běžných třídách spolu s ostatními vrstevníky. Víte, dítě, které je nadané, má taky „problém“. A ten spočívá v tom, že je odlišné od ostatních dětí – jinak přemýšlí a má jiné zájmy, současně je citlivé na úplně jiné věci než jeho vrstevníci. Právě pro svou odlišnost se snaží včlenit do kolektivu dětí, se kterými si nemusí vždy úplně rozumět, a používá k tomu různé strategie, které ho v konečném důsledku mohou někdy poškozovat. Lze to řešit v zásadě dvěma způsoby: buď vytvoříte třídu podobně orientovaných, tj. intelektově nadaných žáků, ale pak je vystavujete riziku, že v profesním životě nebudou umět efektivně kooperovat se svými kolegy a podílet se např. na týmové práci. Anebo je včleníte do běžné třídy, dáte jim možnost rozvíjet se adekvátně jejich nadání a současně jim pomáháte naučit se spolupracovat s ostatním dětmi ve třídě. My jsme se vydali tou druhou cestou. Tím spíš, že prospěch z toho mají všichni: nadané děti se učí od svých spolužáků sociálním dovednostem a ti zase mohou díky příkladu nadaných posunovat horizont svých možností. Zdroj: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.

Ještě k Vaší otázce – ano, i intelektově nadané děti potřebují podporu učitele, protože i ony mohou paradoxně ve škole neprospívat a jejich potenciál může zakrnět. Bohužel i dnes se můžete setkat s případy, kdy dítě nastoupí do 1. třídy základní školy jako nadané a na konci docházky školu opouští jako průměrný žák. Někteří rodiče se mi dokonce svěřili, že když řekli paní učitelce na kterési základní škole při zápisu do 1. třídy, že jejich dítě bez problémů čte a počítá do tisíce, paní učitelka jim na to odpověděla, že „to nevadí“ a že „se to časem s ostatními dětmi stejně srovná“. V naší škole jdeme opačnou cestou. Právě proto, že dítě je intelektově nadané, potřebuje specifickou a odbornou péči. 

Co konkrétně děláte pro nadané děti navíc?

Když žák v běžné škole vypracuje úkol dřív než jeho spolužáci, dá mu učitel práci navíc. Z internetu náhodně postahované rébusy či hádanky, které ale nadaného žáka cíleně nikam neposunují. Někdy, a to je ještě horší, mu učitel přidá další úlohy úplně stejného typu. Namísto 20 příkladů na dělení se zbytkem jich musí vypočítat 40. A protože nadaný žák není hloupý, řekne si: proč bych měl mít víc práce než ostatní? Raději proto začne své nadání maskovat, přestane se ptát, splyne s ostatními. 

V Základní škole Didaktis to řešíme jinak. Celá výuka počítá s tím, že tyto děti nepotřebují tolik procvičovat základní učivo, ale velmi brzy se dožadují něčeho „navíc“. Cíleně proto dostávají úlohy, individuálně šité na míru jejich rozumové vyspělosti. Jdou tedy do větší hloubky a šířky, ale přitom se věnují stejným tématům jako ostatní spolužáci. Třída se tak může harmonicky vyvíjet jako jeden celek a současně jsou před každé dítě stavěny adekvátní výzvy.

Co na to říkají rodiče vašich žáků?

Myslím, že si většinou uvědomují, co jejich děti u nás dostávají oproti běžným školám navíc. Zejména ti, jejichž starší děti už prošly některou základní školou – nebo ti, kteří se svou nespokojenost rozhodli vyřešit přestupem svého dítěte na naši školu v průběhu školní docházky. Každopádně děláme maximum pro to, abychom s rodiči od počátku navázali partnerský vztah a oni se stali našimi spojenci. Žák se může zejména na 1. stupni úspěšně rozvíjet, jen pokud je komunikace mezi školou a rodiči otevřená, vzájemně vstřícná a respektující. Naši učitelé např. rodičům posílají na začátku každého týdne poměrně obsažný e-mail s informacemi o tom, co jejich dítě v průběhu týdne čeká. Nebo na začátku každého ročníku připravujeme pro každého žáka asi 15stránkových rozvojový plán, nad kterým se se všemi rodiči osobně setkáme a vysvětlujeme jim ho. Pořádáme také různé vzdělávací semináře, aby naši rodiče lépe rozuměli tomu, proč pracujeme s jejich dětmi určitým způsobem. Např. minulý týden proběhl na naší škole seminář financovaný z OP VVV na téma slovního hodnocení. Jako přednášející zde vystoupila doc. Jana Kratochvílová, která je naší přední odbornicí na tuto problematiku. Zdroj: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.

Jak se s Vámi mohou rodiče letošních předškoláků, kteří chtějí svým dětem poskytnout nadstandardní vzdělání, setkat?

Asi nejjednodušší cestou je napsat nám e-mail nebo zavolat a požádat o osobní setkání. S každým z rodičů, který má o to zájem, se individuálně setkáme a věnujeme mu potřebný čas. Rodič se může vyptat na vše, co potřebuje před případným zápisem svého dítěte vědět. Automaticky nabízíme také náslechy ve výuce – chceme, aby se rodiče mohli o všem na vlastní oči přesvědčit. Na sobotu 17. února rovněž připravujeme Den otevřených dveří, který pojmeme jako „ochutnávku“ našich vzdělávacích přístupů, všechny zájemce srdečně zveme! Rodiče předškoláků naleznou potřebné informace také na našich stránkách www.zsdidaktis.cz

Děkuji za rozhovor.