V řadě školských zařízení není jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě mimořádných událostí. Ve školských zařízeních není prováděno žádné systematické školení a cvičení pedagogického sboru a zaměstnanců pro případy ozbrojeného útočníka, aktivního střelce, umístění výbušniny.

Na mnoha školách neexistují preventivní opatření, která by vedla ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku a pohybu ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Počátkem roku 2017 proto vznikla Asociace bezpečná škola, z. s., která je samostatným, nezávislým, zájmovým a hlavně dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnosti v oblasti bezpečnosti osob, ochrana měkkých cílů, škol a školských zařízení.


Zdroj: ICS - systémy s.r.o.Konference bezpečná škola Praha 2017

Jaké je poslání asociace?

Hlavním posláním asociace je eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízeních a dosažení pozitivních změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Asociace se ujímá vedení v oblasti poradenství a školení. Je tvůrcem metodiky pro ochranu školských v rámci celé ČR.

Zdroj: ICS - systémy s.r.o.Konference bezpečná škola Praha 2017

Cíle Asociace bezpečná škola, z.s.

Specifickým cílem asociace je vybudovat systém podpory školských zařízeních v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.

Jak toho společně dosáhneme?

• vzděláváním v specifické oblasti bezpečnosti osob v prostorách školských zařízení
• pořádáním seminářů, přednášek a konferencí
• poradenskou a konzultační činností
• přípravou a realizací projektů v oblasti bezpečnosti školských zařízení
• analýzou, audity, interpretací a doporučováním právních instrumentů v oblasti bezpečnosti

Aktuální informace, právní poradnu, informace o školeních a nadcházejících akcích naleznete na stránkách http://www.asociacebezpecnaskola.cz/