Síť turistických značených tras pěších, lyžařských a cyklistických na území ČR o celkové délce více než 80 tisíc kilometrů je rozvíjena a udržována značkaři KČT. Zejména v posledních letech plní turistické značení nejenom důležitou funkci českého informačního systému, ale sehrává i pozitivní roli v usměrňování pohybu turistů a účastníků individuálních i skupinových forem neorganizované i organizované turistiky, a to včetně produktů cestovního ruchu různých komerčních subjektů, cestovních kanceláří a agentur. Značením turistických tras napomáhá KČT ochraně přírody a krajiny.

V Karlovarském kraji značkaři KČT pravidelně obnovují a udržují celkem 1 628 kilometrů pěších tras a 2 155 kilometrů cyklotras. Tuto činnost by Klub českých turistů nebyl schopen provádět bez finanční podpory Karlovarského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Obnova pěších tras je prováděna dle tříletého plánu obnovy. Trasy musí značkaři projít, obnovit všechny značky, doplnit chybějící značky, překontrolovat stav směrovek a tabulek na informačních místech a poškozené nebo chybějící tabulky a směrovky nahradit novými. Na některých trasách je potřeba prořezáním porostu (keře, náletové dřeviny) udržovat bezpečnou průchodnost trasy. V neposlední řadě je nutné zajistit pravidelnou údržbu nosných prvků, kterými jsou směrovníky a stojany na turistické vývěsní mapy.    

Každý rok je prováděna kontrola a následná údržba celé sítě cyklotras. V rámci údržby jsou doplňovány chybějící tabulky, směrovky a návěsti před křižovatkou a opravovány poškozené nebo doplňovány chybějící sloupky pro tyto značky.
Zdroj: Klub českých turistů
Značení turistických tras KČT je s výjimkou silničních cyklotras realizováno převážně pásovými značkami. Barva prostředního pásu je barva „vedoucí“. U pěšího značení je to barva červená, modrá, zelená nebo žlutá. U lyžařského a cyklistického značení je žlutá nahrazena bílou. Barva krajních pásů značky má funkci „upozorňovací“. U pěšího značení je bílá, pro lyžařské značení se používá oranžová a pro značení cyklistických tras žlutá. Pěší a lyžařské značky mají rozměr 10 x 10 cm. Cyklistická pásová značka je větší a má rozměr 14 x 14 cm.

Zdroj: Klub českých turistůMění-li značená trasa směr a není-li možno tuto změnu směru spolehlivě vyznačit značkami, použije značkař šipky, které turistu navedou do správného směru.

Prochází-li jedním úsekem několik značených tras různých barev, jsou umístěny vždy na jednom objektu v závazném tvaru vícebarevné značky. Vždy je dodrženo pořadí barev červená, modrá, zelená a žlutá.

Zdroj: Klub českých turistů
Součástí systému značení jsou i směrovky a tabulky, které jsou umisťovány na informačních místech turistických tras. Na tabulce je vždy uveden název informačního místa a zpravidla i jeho nadmořská výška. V krátkém textu zde může být uvedena i zajímavá informace o daném místě.

Zdroj: Klub českých turistůSměrovky jsou s jedním až třemi řádky se vzdáleností. Na prvním řádku je uveden nejbližší cíl (informační místo). Na dalších řádcích pak vzdálenější významná místa na trase. Hrot směrovky je vždy shodný s vedoucí barvou trasy.

Na trasách se můžete také setkat s tvarovým značením určeným pro místní vycházkové okruhy

Zdroj: Klub českých turistů

nebo s tvarovými značkami pro naučné stezky

Zdroj: Klub českých turistů

Pro odbočky k vrcholu nebo vyhlídce, zřícenině hradu, studánce a jinému zajímavému objektu se používají tvarové významové značky. Tyto odbočky mají délku nejvýše 1 km.

Zdroj: Klub českých turistů

Na koncích tras se používá koncová značka.

Zdroj: Klub českých turistů

Pro silniční značení cyklotras se používají žluté směrové tabulky o rozměru 20 x 30 cm.

Zdroj: Klub českých turistů

Žluté směrové tabule s názvy cílů a vzdálenostmi nahrazují turistické směrovky. U dvouřádkových směrových tabulí je na prvním řádku vzdálenější cíl. 

Zdroj: Klub českých turistů

Tento systém turistického značení pěších, lyžařských a cyklistických tras je jednotný na celém území České republiky. Informace o systému turistického značení naleznete na www.kct.cz
Všechny turistické trasy jsou zakresleny v turistických mapách KČT
v měřítku 1 : 50 000.

Zdroj: Klub českých turistů -

Informace o mapách Klubu českých turistů včetně kontaktu na distributora a e-shop naleznete na www.trasa.cz

Pokud na svých výletech narazíte na problém s turistickým značením nebo je trasa špatně průchodná, je možno tyto závady nahlásit značkařům KČT tak, že vyplníte jednoduchý formulář na www.turistickeznaceni.cz

Karlovarský kraj
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary