JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
Muzeum bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí a svoji prvotní činnost zahájilo nejdříve v prostorách dnešní českobudějovické radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a kra­janů v cizině, jejichž následná četnost podnítila vý­stavbu muzejní budovy v novorenesančním stylu. Nová monumentální budova v dnešní Dukelské ulici pak byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. Muzejní sbírky čítají více než 800 000 předmětů. Jejich význam i hodnota spočívá v ucelených, systematicky a na vědeckých základech budo­vaných sbírkových souborech v oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoolo­gické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hu­dební historie. Dále jsou to sbírky rukopisů, prvotis­ků, starých tisků, obrazů a sochařských děl, grafi­ky, fotografií, filmů a militárií. Kromě stálé expozice Příběh města Českých Budějovic muzeum láká na krátkodobější a tematicky různorodé výstavy a akce. Svůj program zde plánují různé kluby a spolky. Školám slouží bohaté doprovodné programy. V lednu 2020 muzeum otevřelo pro širokou veřejnost druhou stálou expozici (archeologická, přírodovědná a národopisná část). Základní filozofií expozice je vytvoření prostředí, které na návštěvníka působí emotivně, vtahuje ho do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání. Je založeno na principu vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí, doby a času daného tématu.

MUZEUM KONĚSPŘEŽKY (Mánesova 10, 370 01 České Budějovice)  Muzeum koněspřežkyZdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Muzeum koněspřežky Autor: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Muzeum koněspřežky v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, resp. strážní domek č. 1 je národní kulturní památkou. Návštěvníkům nabízí muzejní expozici s názvem Strážní domky a drážní strážníci na území koněspřežní železnice České Budějovice - Linec. Tato železniční trať tažená koňmi byla vybudována v letech 1825 - 1832 mezi městy České Budějovice a Linec. Později, v roce 1836, byla prodloužena až do Gmundenu. Jednalo se o nejstarší železnici na evropské pevnině. Její primát však nespočívá v užití kolejí pro přepravu. Používání primitivních dřevěných kolejnic je doloženo např. v některých dolech v Německu a v Anglii v 17. století.

PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA (Trocnov, 373 12 Borovany)Památník Jana Žižky z TrocnovaZdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Památník Jana Žižky z Trocnova Autor: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Trocnov je rodiště Jana Žižky z Trocnova. Podle po­věsti se zde pod dubem, kde jeho matka nalezla úkryt před bouřkou, narodil slavný husitský voje­vůdce Jan Žižka. Areál je velmi vhodným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. Jeho součástí je naučná stezka a tyto objekty: budova muzea, která vznikla v pro­storách původního poplužního dvora borovanské­ho kláštera (zde najdete expozici o Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území), dále jsou v areálu zbytky dvorců, pamětní kámen narození, čtyři rybníky (Horní a Dolní rybník, rybník Grandlový a Žižkovec), hájenka a přilehlý sad. Do­minantou celého Památníku je především mohyla Jana Žižky, velký žulový patnáctimetrový pomník od významného autora Josefa Malejovského. Po ar­cheologických výzkumech a celkových úpravách byl trocnovský areál zpřístupněn veřejnosti v roce 1960 a od roku 1978 je chráněn jako národní kul­turní památka. V příštích letech zde vznikne i unikátní Archeoskanzen Trocnov zahrnující soubor středověkých vesnických staveb. Předmětem plánované stavby je vybudovat,  zpřístupnit a prezentovat návštěvníkům život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby.

TVRZ ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ (Žumberk - tvrz, 374 01 Trhové Sviny)Tvrz Žumberk u Nových HradůZdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Tvrz Žumberk u Nových Hradů Autor: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátně dochovaným komplexem opevněného já­dra vesnice, tvořeného tvrzí, původně šesti baštami a hradební zdí v jihozápadním úseku. Toto turisticky atraktivní místo jižních Čech se nachází v podhů­ří Novohradských hor, 2 km od Žáru, který leží na hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady. V objektu se nachází např. národopisně pojatá unikátní expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století, z typických národopisných oblastí jižních Čech. V prostřední jižní baště s přístavky je nainstalována expozice Úředník rožmberský, věnována tématu zpronevěry šlechtického majetku ze strany vrchnostenských úředníků. Další výstavy se během roku obměňují. Návštěvníci mohou dále využít prohlídkový okruh kolem tvrze, k dispozici je i ubytování pro turisty či možnost pořádání svatebních obřadů.

Kontakty: www.muzeumcb.cz / +420 391 001 531 / info@muzeumcb.cz

Otevírací doba, kontakty

·         Hlavní historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

 •     celoročně
 •     út - ne, svátky (9:00 - 17:30 hod.)
 •     Dukelská 1, České Budějovice, 370 51 (GPS souřadnice: 48.972767, 14.476617)
 •     tel.: +420 391 001 531, e-mail: info@muzeumcb.cz

·         Muzeum koněspřežky

 •  květen - září
 •  út - ne, svátky (9:00 - 17:00 hod.)
 •  Mánesova 10, České Budějovice,370 01 (GPS souřadnice: 48.968578, 14.471841)
 • tel.: +420 386 354 820, e-mail: info@muzeumcb.cz

·         Památník Jana Žižky z Trocnova

 • květen - září
 • út - ne, svátky (9:00 - 17:00 hod.)
 • Trocnov, 373 12 Borovany (GPS souřadnice: 48.891783, 14.606433)
 • tel.: +420 391 001 519 (v sezóně: +420 727 822 571), e-mail: petrovsky@muzeumcb.cz

·         Tvrz Žumberk u Nových Hradů

 •  duben - říjen: víkendy a svátky (9:00 - 17:00 hod.)
 • květen - září: út - ne, svátky (9:00 - 17:00 hod.)
 • Trhové Sviny, 374 01 (GPS souřadnice: 48.795315, 14.681523)
 • tel.: +420 391 001 550, e-mail: zumberk@muzeumcb.cz

Webové stránky: www.muzeumcb.cz

Facebook: www.facebook.com/jihoceskemuzeum

Instagram: www.instagram.com/jihoceskemuzeum